!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Saturday, August 15, 2015

Jihad utama melawan syaitan (iblis) dan hawa nafsu

Perjalanan yang belum selesai (345)

(Bahagian ke tiga ratus empat puluh lima), Depok, Jawa Barat, Indonnesia, 14 Ogos 2015, 10.17 WIB).

Jihad utama melawan syaitan (iblis) dan hawa nafsu

Jihad yang paling utama adalah melawan musuh nombor satu manusia, iaitu jihad melawan Setan (iblis) yang menyebabkan manusia pertama Nabi Adam dan Siti Hawa harus terusir dari syurga turun ke bumi, akibat pujukan syaitan yang menyebabkan Adam dan Hawa memakan buah Quldi di syurga.
Iblis juga sejak awal sudah menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, sehingga mendapat hukuman dari Allah untuk masuk neraka.
Namun Iblis yang sudah ditetapkan masuk neraka minta tangguh (panjang umur) hingga hari kiamat, agar dapat menggoda manusia agar menjadi pengikut iblis bersama-sama masuk neraka. Namun Allah memberitahu manusia, bahawa manusia yang beriman dan ikhlas tidak boleh digoda (diganggu iblis), kerana berkat perlindungan dari Allah manusia boleh melawan Iblis.
Selain jihad melawan iblis, manusia juga diwajibkan melakukan jihad, seperti jihad melawan hawa nafsu, jihad mencari nafkah (bekerja), mencari ilmu (belajar), jihad melawan serangan musuh (jika kita diserang dalam rangka mempertahankan diri (jiwa / negara / bangsa dari penjajah , penceroboh) dan jihad dijalan Allah lainnya.

Jihad melawan syaithan

Oleh
Ustadz Abu Ismail Muslim Al-AtsariSedarkah kita, bahawa setiap diri ini mempunyai musuh besar? Musuh yang sangat menginginkan kita sesat dan celaka. Musuh yang tidak kelihatan, tapi mempunyai banyak tipu-daya dan cara untuk mencapai tujuannya. Itulah syaitan (setan).

Allâh Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan manusia agar tidak tergoda olehnya. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة

Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah berjaya mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari Syurga. [Al-A'râf / 7: 27]

Oleh kerana itu, dengan rahmat-Nya, Allâh Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. kerana memang sebenarnya, syaitan musuh bagi manusia. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuh (mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. [Fâthir / 35: 6]

Bagaimana sepak terajang musuh terhadap lawannya? Semua orang sudah tahu jawapannya iaitu berusaha sekuat tenaga agar lawannya ditimpa segala keburukan dan terlepas dari semua kebaikan.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengulas mengenai ayat di atas, "Perintah Allâh untuk menjadikan syaitan sebagai musuh ini sebagai peringatan agar (manusia) mengerahkan segala kemampuan untuk memerangi dan melawannya. Sehingga syaitan itu seolah-olah musuh yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah lalai ". [Zâdul Ma'âd, III / 6]

Dalam menjalankan aksinya menyesatkan dan membinasakan manusia, syaitan mempunyai dua senjata yaitu syubhat dan syahwat. Oleh kerana itu, orang yang ingin selamat harus berjihad melawan syaitan dengan bersenjatakan ilmu dan mentazkiyah (membersihkan) jiwanya. Ilmu nafi '(yang yang bermanfaat) akan membuahkan rasa yakin, yang akan menolak syubhat. Sedangkan tazkiyatun nafs akan melahirkan ketakwaan dan kesabaran, yang membuatnya mampu mengendalikan syahwat.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Jihad melawan syaitan mempunyai dua tingkatan: Pertama, menolak syubhat dan keraguan yang dilemparkan syaithan kepada hamba; Kedua, menolak syahwat dan keinginan-keinginan jelek yang dilemparkan syaithan kepada hamba. Jihad yang pertama akan diakhiri dengan keyakinan, sedangkan jihad yang kedua akan diakhiri dengan kesabaran. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون

Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. [As-Sajdah / 32: 24]

Allâh Azza wa Jalla memberitakan bahwa kepemimpinan agama hanya boleh diraih dengan kesabaran (dan keyakinan), kesabaran akan menolak syahwat dan keinginan-keinginan jelek, dan keyakinan akan menolak keraguan dan syubhat. "[Zâdul Ma'âd III / 10]

Jadi senjata manusia untuk melawan syaithan adalah ilmu dan kesabaran. Ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Kemudian mengamalkan ilmu tersebut sehingga jiwa menjadi bersih dan suci, dan menumbuhkan kesabaran.

Itulah cara menghadapi tipu daya syaitan secara global, sedangkan secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Beriman Dan Mentauhidkan Allâh Dengan Benar
Sesungguhnya seluruh kekuatan, kekuasaan, kesempurnaan hanyalah milik Allâh Azza wa Jalla. Oleh kerana itu, seorang hamba yang ditolong dan dilindungi oleh Allâh, tidak akan ada yang mampu mencelakainya. Inilah senjata pertama dan utama seorang mukmin dalam menghadapi syaitan iaitu beriman dengan benar kepada Allâh, beribadah dengan ikhlas kepada-Nya, bertawakkal hanya kepadaNya dan beramal soleh sesuai aturan-Nya. Allâh Azza wa Jalla memberitakan bahawa syaitan tidak mempunyai kuasa terhadap hamba-hamba Allâh yang beriman dan mentauhidkan-Nya. Allâh berfirman.

إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون

"Sesungguhnya syaitan itu tidak ada memliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Tuhannya. [An-Nahl / 16: 99]

Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Ketika Iblis tahu bahawa dia tidak mempunyai jalan (untuk menguasai) orang-orang yang ikhlas, dia mengecualikan mereka dari sumpahnya yang bersyarat untuk menyesatkan dan membinasakan (manusia). Iblis berkata,

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين)82(إلا عبادك منهم المخلصين

"Demi kekuasaan-Mu, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas [Shâd / 38: 82-83]

Allâh Azza wa Jalla berfirman:

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين

Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu (Iblis) terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti-mu, yaitu orang-orang yang sesat. [Al-Hijr / 15: 42]

Maka ikhlas adalah jalan kebebasan, islam adalah kenderaan keselamatan, dan iman adalah penutup keselamatan. [Al-'Ilmu, Fadhluhu Wa Syarafuhu, hlm. 72-74, tansiq: Syeikh Ali bin Hasan Al-Halabi]

2. Berpegang Teguh Kepada Al-Kitab Dan As-Sunnah Dengan Pemahaman As-Salafush Shalih
Ketika Allâh Azza wa Jalla menurunkan manusia di muka bumi, sesungguhnya Dia menyertakan petunjuk untuk mereka. Sehingga manusia hidup di dunia ini tidak dibiarkan begitu saja, tanpa bimbingan, perintah dan larangan. Allâh Azza wa Jalla menurunkan kitab suci dan mengutus para Rasul yang membawa peringatan, penjelasan dan bukti-bukti. Barangsiapa berpaling dari peringatan Allâh, maka dia akan menjadi mangsa syaitan dan dijerumuskan ke dalam kecelakaan abadi. Allâh Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين

"Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah (al-Qur'ân), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. [Az-Zukhruf / 43: 36]

Oleh kerana itu, jalan selamat dari tipu daya syaitan adalah dengan mengikuti jalan Allâh, mengikuti al-Kitab dan as-Sunnah dengan pemahaman as-salafush shâlih. Allâh Azza wa Jalla berfirman

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

"Dan barangsiapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman (yaitu jalan para sahabat), Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk -buruknya tempat kembali. [An-Nisa '/ 4: 115]

3. Berlindung Kepada Allâh Dari Gangguan Syaithan.
Inilah sebaik-baik jalan untuk menyelamatkan diri dari syaitan dan tenteranya, memohon perlindungan kepada Allâh Azza wa Jalla, kerana Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa.

Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Makna" aku berlindung kepada Allâh dari syaitan yang dilaknat "yaitu aku meminta perlindungan kepada Allâh dari syaitan yang dilaknat yang menggangguku pada agamaku atau pada duniaku, atau menghalangiku dari melakukan sesuatu yang diperintahkan (Allah Azza wa Jalla) kepadaku , atau mendorongku melakukan apa terlarang bagiku. Kerana tidak ada yang boleh menghalang syaitan dari manusia kecuali Allâh.

Oleh kerana itu, Allâh Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengambil hati dan bersikap lembut kepada syaithan manusia, dengan melakukan kebaikan kepadanya, agar tabi'atnya (yang baik) menolaknya dari gangguan (yang dia lakukan).

Dan Allâh memerintahkan agar (manusia) berlindung kepada-Nya dari syaithan jin, karena dia tidak menerima rasuah dan perbuatan kebaikan tidak akan mempengaruhinya, kerana dia mempunyai tabiat yang jahat, dan tidak akan mencegahnya darimu kecuali Yang telah menciptakannya. "[Tafsir Ibnu Katsir, 1/14, penerbit: Darul Jiil, Beirut, tanpa tahun]

Memohon perlindungan ini dilakukan secara umum pada setiap masa, pada setiap diganggu oleh syaitan, dan juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang dituntunkan oleh Allâh dan Rasul-Nya.

Allâh Azza wa Jalla berfirman:

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم

Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allâh. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [Al-A'râf / 7: 200]

Adapun waktu-waktu tertentu yang dituntut untuk beristi'adzah antara lain yaitu apabila diganggu syaitan; adanya bisikan jahat; gangguan dalam solat; saat marah; mimpi buruk; akan membaca al-Qur'an; akan masuk masjid; akan masuk tempat buang hajat; saat mendengar lolongan anjing dan ringkikan keldai; ketika akan berjima '; waktu pagi dan petang; isti'adzah untuk anak-anak dan keluarga; ketika singgah di suatu tempat; ketika akan tidur; dan lain-lain. Perincian dalil-dalil ini semua terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih.

4. Membaca Al-Qur'an
Sesungguhnya syaitan akan lari menjauh dengan sebab bacaan Al-Qur'an, sebagaimana di dalam hadis sebagai berikut:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

Dari Abu Hurairah, bahawa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya ". [HR. Muslim, no: 780]

Syaitan telah membukakan salah satu rahsianya ini kepada Abu Hurairah, yang hal itu dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Syaitan berkata:

إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت

"Jika engkau menduduki tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi (Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyuum) hingga engkau menyelesaikan ayat tersebut, maka sesungguhnya akan selalu ada padamu seorang penjaga dari Allâh, dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga engkau masuk waktu pagi". [HR. Bukhari]

5. Memperbanyak Dzikrulloh.
Dzikrullah adalah benteng yang sangat kukuh untuk melindungi diri dari gangguan syaitan. Hal ini diketahui dari pemberitaan Allâh Subhanahu wa Ta'alaewat para Rasul-Nya, antara lain melalui lisan Nabi Yahya Alaihissallam, sebagaimana hadis di bawah ini:

عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ... وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله

Dari Al-Harits Al-Asy'ari, bahawa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allâh memerintahkan Yahya bin Zakaria q dengan lima kalimat, agar beliau mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israil agar mereka mengamalkannya (di antaranya) ..." Aku perintahkan kamu untuk dzikrullah (mengingat / menyebut Allâh). Sesungguhnya perumpamaan itu seperti perumpamaan seorang laki-laki yang dikejar oleh musuhnya dengan cepat, sehingga apabila dia telah mendatangi benteng yang kukuh, kemudian dia menyelamatkan dirinya dari mereka (dengan berlindung di dalam benteng tersebut). Demikianlah seorang hamba tidak akan dapat melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan dzikrullah ". [HR.Ahmad]

Maka jika anda ingin selamat dari tipu-daya dan gangguan syaitan, hendaklah sentiasa membasahi lidah anda dengan dzikrullah disertai kepekatan dengan hati.

6. Tetap Bersama Jama'ah umat Muslimin
Bergabung dengan jama'ah umat Islam dalam melaksanakan berbagai ibadah yang dituntunkan dengan berjamaah, merupakan salah satu cara menyelamatkan diri dari incaran syaithan. Kerana sesungguhnya syaithan merupakan serigala yang akan menerkam manusia, sebagaimana serigala akan menerkam kambing yang menyimpang dari kelompoknya.

عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة

Dari Abu Darda ', dia berkata: "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:" Tidak ada tiga orang di suatu kampung atau padang, tidak didirikan solat jemaah pada mereka, kecuali syaitan menguasai mereka. Maka bergabunglah dengan jama'ah, karena sesungguhnya srigala itu akan memakan kambing yang menyendiri ". [HR. Abu Daud, no: 547]

7. Mengetahui Tipu-Daya Syaithan Sehingga mewaspadainya.
Syaitan itu sangat berantusias menyesatkan manusia, ia habiskan waktunya dan segala kemampuannya dikerahkan untuk merosakkan manusia. Allâh Azza wa Jalla memperingatkan hamba-hambaNya yang beriman dari musuh tradisi tersebut dengan firmanNya:

ياأيها الذين ءامنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشآء والمنكر

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. [An-Nuur / 24: 21]

Salah satu cara mengelakkan tipu daya syaithan yaitu mengetahui dan membongkar tipu-daya itu sehingga dapat dielakkan. Kerana orang yang tidak mengetahui keburukan, dia akan mudah terjerumus dalam keburukan tersebut tanpa disedari.

8. Menyelisihi Syaithan Dan Menjauhi Sarana-saranannya Untuk Menyesatkan Manusia.
Syaitan adalah musuh manusia. Oleh kerana itu, kita wajib memposisikannya sebagai musuh. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

يآأيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور

Hai manusia, sesungguhnya janji Allâh adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allâh. [Fathir: 5]

Diantara realisasi dari hal diatas yaitu dengan menyelisihi perbuatan syaithan. Misalnya:

• Syaithan makan dan minum dengan tangan kiri, maka selisihi dia dengan makan dan minum dengan tangan kanan.
• Syaithan tidak melakukan qoilulah (berehat di tengah hari), maka kita selisihi dengan melakukan qoilulah.
• Tidak boros (tabdziir) kerana orang yang berbuat tabdziir adalah saudarasyaithan.
• Melakukan sesuatu dengan tenang dan hati-hati, kerana sikap tergesa-gesa dari syaitan.
• Hendaklah kita berusaha sekuat tenaga agar tidak menguap, kerana itu dari syaitan.

Dalil-dalil yang kami sebutkan ini, terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih.

Diantara merealisasikan sikap permusuhan terhadap syaitan adalah adalah menjauhi cara-cara yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia, seperti: muzik, lagu dan khamer.

9. Yakin Bahawa Tipu Daya Syaithan Itu Lemah
Allâh Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إن كيد الشيطان كان ضعيفا

Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. [An-Nisa ': 76]

Bagaimanapun lihainya syaithan dalam menebarkan perangkap-perangkapnya, kita harus yakin bahawa sebenarnya tipu daya syaitan itu lemah. Asalkan kita selalu mentaati Allâh Yang Maha Perkasa. Di antara kelemahan syaitan iaitu:

• Dia tidak boleh membuka pintu yang dikunci dengan disertai doa (menyebut nama Allâh).
• Dia juga tidak boleh makan bersama orang yang mengucapkan bismillah ketika hendak makan.
• Juga tidak boleh bermalam di rumah yang dimasuki oleh penghuninya sambil membaca doa

10. Taubat Dan Istighfar.
Selama masih hidup, manusia sentiasa perlu bertaubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, diriwayatkan dalam sebuah hadits:

عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إبليس قال لربه بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم فقال الله فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Iblis berkata kepada Robbnya:" Demi kemuliaan dan keagunganMu, aku senantiasa akan menyesatkan anak-anak Adam selama ruh masih ada pada mereka ". Maka Allâh berfirman: "Demi kemuliaan dan keagunganMu, Aku senantiasa akan mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaKu". [HR. Ahmad]

Inilah sedikit maklumat tentang syaitan dan tipu-dayanya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. Wallahul Musta'an.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 02 / Tahun XV / 1432H / 2011. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo - Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196]

JIHAD, AMALAN YANG PALING UTAMA

Oleh
Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas حفظه الله تعالى


DEFINISI JIHAD
Secara bahasa (etimologi), lafazh jihad diambil dari kata:

جهد: الجهد, الجهد = الطاقة, المشقة, الوسع.

Yang bererti kekuatan, usaha, susah payah, dan kemampuan. [1]

Menurut ar-Raghib al-Ashfahani rahimahullah (wafat th. 425 H), bahawa الجهد bererti kesulitan dan الجهد bermakna kemampuan. [2]. Perkataan jihad (الجهاد) diambil dari kata: جاهد - يجاهد - جهادا.

Menurut istilah (terminologi), erti jihad adalah:

الجهاد: محاربة الكفار وهو المغالبة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل.

"Jihad adalah memerangi orang kafir, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan, baik berupa perkataan atau perbuatan." [3]

Dikatakan juga:

الجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو.

"Jihad artinya mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh."

JIHAD ADA TIGA MACAM
1. Jihad melawan musuh yang nyata.
2. Jihad melawan syaitan.
3. Jihad melawan hawa nafsu.

Tiga macam jihad ini termaktub di dalam Al-Qur-an, di antaranya:
Firman Allah Azza wa Jalla,

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير

"Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur-an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dia-lah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. "[Al-Hajj / 22: 78]

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

"Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan mahupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. "[At-Taubah / 9: 41]
Juga firman-Nya.

إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sehingga mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. "[Al-Anfaal / 8: 72] [4]

Menurut al-Hafizh Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani rahimahullah (wafat th. 852 H), "Jihad menurut syar'i adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir." [5]

Istilah jihad digunakan juga untuk melawan hawa nafsu, melawan syaitan, dan melawan orang-orang fasik. Adapun melawan hawa nafsu iaitu dengan belajar agama Islam (belajar dengan benar), lalu mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Adapun jihad melawan setan dengan menolak segala syubhat dan syahwat yang selalu dihiasi oleh syaitan. Jihad melawan orang kafir dengan tangan, harta, lisan, dan hati. Adapun jihad melawan orang-orang fasik dengan tangan, lisan, dan hati. [6]

Perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam,

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.

"Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan harta, jiwa, dan lisan kalian." [7]

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah adalah, "Mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan menolak semua yang dibenci Allah." [8]

Definisi ini merangkumi seluruh macam jihad yang dilaksanakan seorang Muslim, yaitu meliputi ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan-Nya. Kesungguhan mengajak (mendakwahkan) orang lain untuk melaksanakan ketaatan, yang dekat maupun jauh, Muslim atau orang kafir dan bersungguh-sungguh memerangi orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalimat Allah [9].

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah (wafat th. 751 H) berkata, "Aku mendengar Syaikh kami (yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah) berkata, 'Jihad melawan hawa nafsu adalah prinsip (dasar yang dibina di atasnya) jihad melawan orang-orang kafir dan orang -orang munafik. Kerana sesungguhnya seseorang tidak akan mampu berjihad (melawan) orang kafir dan munafik, sehingga dia berjihad melawan dirinya dan hawa nafsunya lebih dahulu sebelum melawan mereka (orang kafir dan munafik). '"[10]

KEUTAMAAN JIHAD FI SABILILLAH
Allah Azza wa Jalla berfirman,

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

"Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk Syurga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar." [Ali 'Imran / 3: 142]

Ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan jihad fii sabiilillaah, di antaranya sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam,

Dari Shahabat Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata,

قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل? قال: «لا تستطيعونه». قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: «لا تستطيعونه». وقال في الثالثة: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى ».

Dikatakan kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: Amalan apa yang setara dengan jihad fii sabiilillah? Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Kalian tidak boleh (mengerjakan amalan yang setara dengan jihad)." Para sahabat mengulangi pertanyaan tersebut dua kali atau tiga kali, dan Nabi tetap menjawab: "Kalian tidak boleh (mengerjakan amalan yang setara dengan jihad) . "Kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kali yang ketiga:" Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa, shalat, dan khusyu' dengan (membaca) ayat-ayat Allah. Dia tidak berhenti dari puasa dan shalatnya hingga orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala itu kembali. "[11]...

... رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.

"... Bagaimanapun perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad fii sabiilillaah." [12]

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه, وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان.

"Orang yang menjaga di tapal batas [13] sehari semalam lebih baik daripada puasa dan solat malam selama sebulan. Dan jika ia mati, maka mengalirlah (pahala) amal yang biasa ia kerjakan, diberikan rizkinya, dan dia dilindungi dari azab (siksa) kubur dan fitnah. "[14]

عليكم بالجهاد في سبيل الله -تبارك وتعالى-, فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة, يذهب الله به من الهم والغم.

"Wajib atas kalian berjihad di jalan Allah Tabaaraka wa Taala, kerana sesungguhnya jihad di jalan Allah itu merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu Syurga, Allah akan menghapuskan dengannya dari kesedihan dan kesusahan." [15]

Shahabat 'Abdullah bin' Umar Radhiyallahu anhuma berkata,

إن أفضل العمل بعد الصلاة الجهاد في سبيل الله تعالى.

"Sesungguhnya seutama-utama amal sesudah shalat adalah jihad di jalan Allah Ta'ala." [16]

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka adalah tentera Allah. Dengan mereka, Allah Azza wa Jalla menegakkan agama-Nya, melawan serangan musuh-musuh-Nya, menjaga kehormatan Islam dan melindungi-nya. Merekalah adalah orang-orang yang memerangi musuh-musuh Allah agar agama ini seluruhnya menjadi milik Allah semata dan hanya kalimat Allah yang tertinggi. Mereka telah mengorbankan diri mereka dalam rangka mencintai Allah Azza wa Jalla, membela agama-Nya, meninggikan kalimat-Nya serta melawan para musuh-Nya. Mereka mendapat limpahan pahala dari setiap orang yang mereka lindungi dengan pedang-pedang mereka dalam setiap perbuatan yang mereka kerjakan, walaupun mereka tetap tinggal di dalam rumah mereka. Mereka mendapat pahala seperti pahala orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan sebab jihad dan penaklukan mereka, kerana mereka yang menyebabkan orang boleh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.

Allah Azza wa Jalla telah meletakkan punca ke tingkatan pelaku dalam ganjaran dan dosa. Dan kerana inilah masing-masing yang mengajak kepada petunjuk yang benar (akan mendapat pahala yang besar) dan seorang yang mengajak kepada kesesatan mendapat dosa yang semisal dari orang yang mengikuti mereka.

Dan telah jelas ayat-ayat Al-Qur-an dan nas-nas hadis yang mutawatir yang memerintahkan untuk berjihad. Dan pujian bagi orang-orang yang berjihad juga kabar gembira bagi mereka bahawa di sisi Rabb mereka terdapat berbagai macam kemuliaan dan pemberian-pemberian yang banyak. Dan cukuplah dari dalil tersebut firman Allah Azza wa Jalla,

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم

"Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? "[Ash-Shaff / 61: 10]

Sehingga jiwa-jiwa menjadi rindu untuk mencapai perniagaan yang menguntungkan ini yang ditunjukkan oleh Allah Rabb semesta alam Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana yang berfirman,

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم

"(Iaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu ..." [Ash-Shaff / 61: 11]

Seakan-akan jiwa bersifat kikir terhadap kehidupannya dan kelangsungan hidupnya, maka Allah Azza wa Jalla melanjutkan,

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

"... Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui." [Ash-Shaff / 61: 11]

Artinya bahwa jihad itu lebih baik bagi kalian dari pada kesenangan kalian terhadap kehidupan dan kesihatan. Sepertinya jiwa berkata, "Apa yang kami dapatkan dari jihad?" Allah Azza wa Jalla menjawab,

يغفر لكم ذنوبكم

"Nescaya Allah mengampuni dosa-dosa kamu ..." [Ash-Shaff / 61: 12]

Selain keampunan dari-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم

"... Dan memasukkan kamu ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam Syurga 'Adn. Itulah kemenangan yang agung. "[Ash-Shaff: 12]

Seolah-olah jiwa bertanya, "Itu balasan di akhirat, sedang di dunia apa balasan bagi kami?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan berfirman,

وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

"Dan (ada lagi) kurnia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. "[Ash-Shaff / 61: 13]

Demi Allah, betapa manisnya untaian kata-kata di atas. Betapa lekatnya di hati. Betapa kuat daya tariknya bagi hati. Betapa halusnya masuk ke dalam hati seorang pencinta. Betapa agungnya kekayaan hati dan kehidupannya apabila ia bersentuhan dengan makna ayat-ayat di atas. Kita berdo'a meminta kurnia dari Allah Ta'ala kerana Dia Maha Dermawan dan Maha Mulia. "[17]

TUJUAN disyariatkannya JIHAD
Jihad memerangi musuh Islam tujuannya agar agama Allah tegak di muka bumi, bukan sekadar membunuh mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman,

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين

"Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. "[Al-Baqarah: 193]

Imam Ibnu Jarir ath-Thabari rahimahullah (wafat th. 310 H) berkata, "Perangilah mereka sehingga tidak terjadi lagi kesyirikan kepada Allah, tidak ada penyembahan kepada berhala, kemusyrikan dan ilah-ilah lain. Sehingga, ibadah dan ketaatan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. "[18]
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ...

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah ..." [19]

Abu 'Abdillah al-Qurthubi rahimahullah (wafat th. 671 H) berkata, "Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahawa sebab qital (perang) adalah kekufuran." [20]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah (wafat th. 728 H) berkata, "Tujuan jihad adalah agar kalimat Allah tinggi, dan agar agama semuanya milik Allah, iaitu maksud tujuannya agar agama Allah tegak (di muka bumi)." [21]

Beliau rahimahullah juga berkata, "Tujuan disyari'atkannya jihad agar (manusia dan jin meyakini bahawa) tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah, tidak berdo'a kepada selain Allah, tidak solat kepada selain Allah, tidak sujud kepada selain Allah, tidak puasa kepada selain-Nya, tidak 'umrah dan haji kecuali ke Baitullah, tidak boleh ada penyembelihan (Qurban) melainkan hanya kerana Allah, tidak bernadzar melainkan kerana Allah, tidak bersumpah melainkan dengan nama Allah saja, tidak bertawakkal melainkan hanya kepada-Nya, tidah takut melainkan hanya kepada-Nya, tidak bertakwa melainkan hanya kepada-Nya, tidak ada yang mendatangkan semua kebaikan melainkan hanya Allah, tidak ada yang dapat menolak semua kejelekan melainkan hanya Allah, tidak ada yang memberi petunjuk (ke jalan lurus) melainkan hanya Allah, tidak ada yang menolong mereka kecuali hanya Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kepada mereka kecuali hanya Allah, tidak ada yang memberi kecukupan kepada mereka kecuali hanya Allah dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa mereka kecuali hanya Allah. "[22]

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Maksud dan tujuan dari perang di jalan Allah bukanlah sekedar menumpahkan darah orang kafir dan mengambil harta mereka, akan tetapi tujuannya agar agama Islam ini tegak karena Allah di atas seluruh agama dan menghilangkan ( mengenyahkan) semua bentuk kemusyrikan yang menghalangi tegaknya agama ini, dan itu yang dimaksudkan dengan fitnah (syirik). Apabila fitnah (syirik) itu sudah hilang, tercapailah maksud tersebut, maka tidak ada lagi pembunuhan dan perang. "[23]

Jadi, jihad disyari'atkan agar agama Allah tegak di muka bumi. Kerana itu, sebelum bermula peperangan diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang kafir agar mereka masuk Islam. [24]

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لا تقاتل قوما حتى تدعوهم.

"Janganlah engkau perangi suatu kaum sampai engkau mendakwahkan mereka (untuk masuk ke dalam Islam)." [25]

HUKUM JIHAD
Hukum jihad adalah fardhu (wajib) dengan dasar firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat ke 216.

Hukum jihad memerangi orang kafir adalah fardhu kifayah [26] berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur-an dan al-Hadith yang sahih serta penjelasan ulama Ahlus Sunnah. Apabila sebahagian kaum Muslimin melaksanakannya, maka gugur kewajiban atas yang lain. Kalau tidak ada yang melaksanakannya, maka berdosa semuanya.

Para ulama menyebutkan bahawa jihad menjadi fardhu 'ain pada tiga keadaan:
Pertama: Apabila pasukan Muslimin dan pasukan orang-orang kafir bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang, maka tidak boleh seseorang mundur atau berbalik. Dalilnya adalah surat Al-Anfaala ayat ke 16.

Kedua: Apabila musuh menyerang dan mengepung suatu negeri kaum Muslimin yang aman, maka wajib bagi penduduk negeri tersebut untuk keluar memerangi musuh (dalam rangka mempertahankan tanah air), kecuali wanita dan anak-anak.

Ketiga: Apabila Imam meminta suatu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka wajib berangkat. Lihat, At-Taubah ayat ke 38-39. [27]

KAIDAH-KAIDAH JIHAD
1. Jihad harus dibina di atas dua syarat yang merupakan dasar dari setiap amal soleh yang diterima, yaitu ikhlas dan mutaba'ah.

2. Jihad harus sesuai dengan maksud dan tujuan disyari'atkannya jihad, yaitu seorang muslim berjihad agar agama Islam ini tegak dan agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, seperti dalam hadith bahawa dikatakan kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam,

يا رسول الله, الرجل يقاتل شجاعة, ويقاتل حمية, ويقاتل رياء, فأي ذلك في سبيل الله? فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.

"Wahai Rasulullah, seseorang berperang (kerana ingin dikatakan) berani, seorang (lagi) berperang (kerana ingin dikatakan) gagah, seorang (lagi) berperang kerana riya '(ingin dilihat orang), maka yang mana yang termasuk jihad di jalan Allah?" kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallamberkata, "Sesiapa yang berperang (dengan tujuan) untuk menjadikan kalimah Allah yang paling tinggi, maka ia (berada) fii sabiilillaah (di jalan Allah)." [28]

3. Jihad harus dengan ilmu dan pemahaman tentang agama, kerana jihad ini termasuk ibadah yang paling agung dan ketaatan yang paling mulia.

4. Jihad harus dengan keadilan dan menjauhi permusuhan.

5. Jihad harus bersama Imam kaum muslimin atau dengan izinnya, yang baik maupun yang jahat.
Ini termasuk kaedah yang paling penting yang perlu ada dalam jihad fii sabiilillaah. Kerana jihad -terutama jihad melawan musuh dengan jiwa- tidak sempurna kecuali dengan kekuatan, dan kekuatan tidak ada kecuali dengan perkumpulan, dan perkumpulan tidak dapat direalisasikan kecuali dengan adanya kepimpinan, dan kepimpinan tidak benar kecuali dengan patuh dan taat. Semua perkara yang disebutkan ini wajib, tidak sempurna dan tidak tegak sebahagiannya tanpa sebahagian yang lain, bahkan tidak tegak agama dan dunia kecuali dengannya. [29]

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به, فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا, وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا.

"Sesungguhnya imam itu adalah perisai, ia akan diperangi dari belakangnya [30] dan dia menjadi perisai (dari depan) [31]. Jika imam itu menyuruh untuk bertakwa kepada Allah dan berbuat adil, maka dia mendapat pahala. Tetapi jika dia menyuruh kepada selain itu, maka dia mendapat dosa. "[32]

Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, "Barangsiapa yang berkata: Solat itu boleh di belakang setiap orang yang baik maupun yang jahat, jihad bersama semua khalifah (pemimpin yang baik maupun jahat), tidak membangkang kepada penguasa dengan pedang, dan mendoakan mereka dengan kebaikan, maka dia telah keluar dari perkataan Khawarij yang pertama dan yang terakhir. "[33]

Imam Abu Ja'far at-Thahawi rahimahullah berkata,

... والحج والجهاد مع أولى الأمر من المسلمين, برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة, لا يبطلها شيء ولا ينقضهما.

"Haji dan jihad tetap berlaku bersama ulil amri (penguasa) kaum Muslimin, baik maupun jahat. Tidak ada yang dapat membatalkan dan merosakkannya. "[34]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata, "Wajib diketahui bahawa mentaati ulil amri termasuk kewajiban agama yang paling besar. Bahkan tidak tegak agama dan dunia kecuali dengannya. Kerana sesungguhnya tidak sempurna maslahat manusia kecuali dengan bermasyarakat untuk keperluan sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Dan wajib bagi mereka ketika bermasyarakat ada ketua / pemimpin ... kerana Allah Taala mewajibkan amar makruf nahi mungkar, dan itu tidak sempurna kecuali dengan kekuatan dan kepemimpinan. Begitu juga semua yang Allah wajibkan berupa jihad, keadilan, pelaksanaan haji, solat Jumaat, solat 'ied, menolong orang yang terzhalimi, menegakkan hukuman hadd, semuanya tidak sempurna kecuali dengan kekuatan dan kepemimpinan. Kerana inilah diriwayatkan bahawa penguasa itu naungan Allah di muka bumi. Dan dikatakan: enam puluh tahun bersama imam yang zalim lebih baik dari pada sehari tidak ada penguasa. Kajian telah membuktikannya ... Maka yang wajib adalah menjadikan kepemimpinan (atas dasar) agama dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, kerana pendekatan diri kepada-Nya dengan ketaatan kepada-Nya dan taat kepada rasul-Nya termasuk mendekatkan diri (kepada Allah) yang paling utama , kerana sesungguhnya kepimpinan itu merosakkan keadaan kebanyakan manusia dengan mahukan kuasa atau harta. "[35]

6. Jihad fii sabiilillaah dilakukan sesuai dengan keadaan mereka, sedang lemah atau kuat.
Kerana keadaan itu berubah-ubah mengikut masa dan tempat. Saat keadaan ummat Islam lemah sebagaimana saat ini, maka wajib bersabar, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya ketika di Makkah.

7. Jihad itu harus menghasilkan kebaikan yang jelas, agar tidak ada kerosakan yang lebih besar.
Kerana jihad itu disyariatkan untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan dan mencegah kerosakan didalam Islam dan kaum Muslimin, baik bagi individu maupun masyarakat. Dan jihad itu senantiasa disyari'atkan jika kaum Muslimin mengetahui dengan yakin atau bahawasanya dengan diadakannya jihad akan menghasilkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan tujuan syari'at. Tetapi jika diyakini atau dikira bahawa dengan dilakukannya jihad akan berlaku kerosakan yang lebih besar, maka ketika itu jihad tidak disyari'atkan dan tidak diperintahkan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata, "Jihad dan amal shalih yang paling utama adalah yang paling taat kepada Rabb dan paling bermanfaat bagi manusia. Tetapi jika (jihad dan amal soleh) itu menghasilkan mudharat dan mencegah untuk mendapatkan yang lebih bermanfaat, maka itu tidak menjadi amal soleh. "[36]

Kesimpulannya, wajib berhukum kepada al-Qur-an dan Sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam setiap perkara yang kecil maupun besar, dan itu merangkumi empat perkara, yakni keyakinan yang sahih, niat yang ikhlas, tawakkal yang benar, dan mengikuti contoh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan baik. [37]

KESIMPULAN
1. Jihad adalah seutama-utama amalan.
2. Di dalam jihad terdapat kebaikan dunia dan akhirat, dan meninggalkannya merupakan kerugian dunia dan akhirat.
3. Jihad di jalan Allah mengantarkan seseorang kepada petunjuk jalan kepadanya, dan ditambah petunjuk. [38]
4. Dalam jihad terdapat kesempurnaan manfaat bagi manusia.
5. Jihad mengangkat kezaliman dari diri sendiri dan orang lain.
6. Jihad merangkumi semua macam ibadah yang zhahir maupun yang bathin.
7. Orang yang berjihad dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8. Menghidupkan kembali cara beragama yang benar dan usaha itu harus tegak di atas jihad di jalan Allah.
9. Dalam jihad terdapat pengampunan dosa-dosa.
10. Jihad merupakan sebab tersingkirnya fanatisme golongan, kumpulan, parti, nasionalisme. Bahkan jihad menjadikan ummat berusaha untuk mewujudkan tujuan yang satu, iaitu agar kalimat Allah tinggi.
11. Jihad merupakan puncak amal, dan terkumpul di dalamnya amal-amal yang mulia.
12. Dalam jihad terdapat kemuncaknya tawakkal kepada Allah Ta'ala dan kemuncaknya sabar.
13. Dalam jihad terdapat hakikat zuhud dalam kehidupan dunia.
14. Dan faedah-faedah lain. [39]

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 12 / Tahun XV / 1433H / 2012M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196]

No comments:

Post a Comment