!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Friday, October 30, 2015

Perang dunia III bermula dari Timur Tengah?

Perjalanan yang belum selesai (381)

(Bahagian ke tiga ratus lapan puluh satu, Depok, Jawa Barat, Indonesia, 15 Oktober 2015, 15.09 WIB)

Perang dunia III bermula dari Timur Tengah?

Perang saudara di Syria, perang di Yaman, konflik di Korea, pertikaian kepulauan Spratley di Laut China Selatan dan konflik di Ukraine dan di Afrika Utara nampaknya boleh jadi pencetus awal bibit terjadinya perang dunia III di masa akan datang. Kalau itu terjadi, maka sukar dibayangkan akan kelangsungan hidup manusia masa kini, kerana bila akibat sengketa itu meluas dengan terjadinya perang dunia III, maka nasib kewujudan manusia terancam, mungkin ini yang disebut Al Quran, dan Sunnah sebagai tanda-tanda awal berlakunya kiamat (kebinasaan manusia), akibat ulah dan kelalaian dan kezoliman manusia itu sendiri.
Kerana perang dunia III pasti akan melibatkan kekuatan tentera nuklear yang dimiliki negara kuasa besar Amerika Syarikat, Russia, China, Inggeris, Perancis, Jerman, Jepun, Korea Utara, India, Pakistan, Israel dan Iran.
Dengan peluru berpandu berkepala nuklear yang dimiliki negara-negara ini sudah cukup membinasakan 90 peratus penduduk bumi dalam perang dunia III itu.
Mungkin akibat kehancuran dan kebinasaan penduduk bumi, maka sisa manusia yang kemungkinan masih ada sukar membina kembali peradaban baru kembali seperti yang dimiliki manusia kini.
Perang di Syria, sukar akan berakhir, kerana dalam perang ini sudah melibatkan persaingan politik dan pengaruh dari negara adikuasa dunia secara ketenteraan iaitu Rusia dan Amerika Syarikat.
Amerika Syarikat dengan sekutu NATO dan anggota Liga Arab memberikan bantuan senjata, peluru dan latihan ketenteraan bagi kumpulan pembangkang di Syria melawan rejim Assad yang dibantu Iran, shiah Hezbollah Lebanon dan Rusia.
Selain konflik politik sengketa di Syria juga menjadi medan perang jihad bagi Sunni yang majoriti pembangkang melawan rejim assad yang disokong shiah Hezbollah dan shiah Iran dan Rusia
Apalagi ideologi Shiah dan sunni (ahlul sunnah waljamaah) sangat bertolak belakang 90 peratus, sunni menuduh shiah sebagai ajaran sesat kerana telah mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad,
Sunni juga menuduh shiah mengunakan mushab Al Quran yang berbeza dengan mushab Sunni. Sunni menggunakan kitab suci Al Quran Mushab Usmani, sdangkan shiah mushab Fatimiah yang jauh lebih tebal berbanding Mushab Usmani.
Indonesia yang majoriti sunni diwakili Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa (sejak Ketua MUI Prof.Dr. HAMKA bahawa ajaran shiah adalah ajaran sesat. Begitu juga fatwa yang dikeluarkan para ulama terkenal sunni dari Arab Saudi, Pakistan, India dan Afika Utara (Mesir ).
Sedangkan para ulama shiah mempunyai dalilnya sendiri bahawa para sahabat telah kafir, antara lain menuduh para sahabat membiarkan Nabi Muhammad selama tiga hari selepas kematian baru dikebumikan. Sedangkan penyelidik sunni melilai kelewatan itu bukan kerana kesengajaan, namun akibat para sahabat shook, terkejut dan tidak percaya Nabi Muhammad yang baru saja dilihatnya meninggal dunia, jadi akibat kelewatan itu ditafsirkan berbeza dengan pengikut shiah.
Jadi konflik di Syria dan Iraq antara ISIS (Daulah Islam) kini tidak sebatas perang politik, tapi sudah menjurus kepada perang ideologi. Antara rejim pemerintahan shiah Iraq yang dibantu shiah Iran dan Shiah Hezbollah Lebanon, melawan ISIS, yang disokong 25000 jihadis dari lebih 100 negara termasuk berasal dari Russia, Tajikistan, Afghanistan, Amerika Syarikat dan negara-negara anggota NATO.
Arab Saudi dan sekutunya di Liga Arab menyokong gabungan 18 negara yang dipimpin AS dan NATO memerangi ISIS. Arab Saudi menuduh ISIS sebagai kelompok khawarij, seperti halnya shiah dituduh ajaran sesat.
Ulama Arab Saudi berpendapat mereka tidak termasuk dalam kumpulan-kumpulan serpihan umat Islam yang sesuai dengan para sahabat kecuali Ahlul Sunnah wal Jamaah dari kalangan pengikut As-Salaf Ash-Shalih Ahlul Hadits.

Adapun Mu'tazilah bagaimana bisa sesuai dengan para sahabat sedangkan tokoh-tokoh besar mereka mencela tokoh besar sahabat dan merendahkan keadilan mereka serta menuduh mereka sesat seperti Al-Washil bin Atho 'yang menyatakan: Seandainya Ali, Thalhah dan Az-Zubair memberi keterangan maka saya tidak menghukum kerana persaksian mereka. [Lihat Al-Farqu Bainal Firaq hal.119-120]

Adapun Khawarij telah keluar dari agama dan menyempal dari jama'ah kaum muslimin karena diantara pokok-pokok dasar ajaran mereka adalah mengkafirkan Ali dan anaknya, Ibnul Abbas, Utsman, Thalhah, Aisyah dan Mu'awiyah dan tidaklah berada diatas sifat-sifat para sahabat orang yang menghina dan mengkafirkan mereka.

Adapun Shufiyah, mereka meremehkan warisan para Nabi dan merendahkan para penyampai Al-Kitab dan As-Sunnah serta mensifatkan mereka sebagai para mayit. Seorang tokoh besar mereka berkata: Kalian mengambil ilmu kalian, dari mayit sedangkan kami mengambil ilmu kami dari yang maha hidup yang tidak mati (Allah) langsung. Oleh kerana itu mereka mengatakan -dengan mulut-mulut mereka untuk menolak sanad hadits-: Telah mengkhabarkan kepada saya hati saya dari Rabb.

Adapun Syi'ah, mereka telah meyakini bahawa para sahabat telah murtad setelah kematian Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali beberapa orang saja, lihatlah Al-Kisyiy -salah seorang imam mereka- meriwayatkan satu riwayat dalam kitab rijalnya hal. 12,13 dari Abu Ja'far, bahawa dia telah menyatakan: Semua orang murtad setelah kematian Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali tiga, saya berkata: Siapakah ketiga orang tersebut? Beliau jawab: Al-Miqdaad bin Al-Aswaad, Abu Dzar Al-Ghifary dan Salman Al-Farisiy.

Dan meriwayatkan dalam hal.13 dari Abu Ja'far, dia berkata: Kaum Muhajirin dan Anshor telah keluar (dari agama) kecuali tiga. [Lihat Al-Kaafiy karya Al-Kulaniy, ms.115]

Lihat juga Khumaini -tokoh besar mereka di zaman ini- mencela dan melaknat Abu Bakar dan Umar dalam kitabnya Kasyful Asroor hal, 131, dia menyatakan: Sesungguhnya Syaikhani (Abu Bakar dan Umar) ... dan dari sini kita dapati diri kita terpaksa menyampaikan bukti -bukti penyimpangan mereka berdua yang sangat jelas terhadap Al-Qur'an dalam rangka membuktikan bahawa kedua telah menyelisihinya.

Dan berkata lagi hal 137: ... dan Nabi menutup matanya (wafat) sedangkan kedua telinga beliau ada ucapan-ucapan Ibnul Khaththab yang tegak diatas kedustaan ​​dan bersumber dari amalan kekufuran, kezindikan dan penyelisihan terhadap ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur ' an yang mulia.

Adapun Murji'ah, mereka berkeyakinan bahawa iman orang-orang munafiq yang berada dalam kenifakan sama seperti imannya Assabiqunal Awalun (orang-orang pertama yang masuk Islam) dari kalangan Muhajirin dan Ansar.

Bagaimana mereka semua ini bersesuaian dengan para sahabat sedangkan mereka:

Mengkafirkan orang-orang pilihan dari kalangan mereka
Tidak menerima sedikitpun yang mereka riwayatkan dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam aqidah dan hukum syari'at.
Mengikuti peradaban Rumawi dan falsafah Yunani

Kesimpulannya
Kumpulan-kumpulan ini semua ingin menolak para saksi kita terhadap Al-Kitab dan As-Sunnah dan mencela mereka sedangkan mereka lebih pantas dicela dan mereka ini adalah kaum zindiq.

Dengan demikian jelaslah bahawa pemahaman salaf adalah manhaj Al-Firqatun Najiyah dan Ath-Thaifah Al-Manshurah dalam konsep pemahaman, penerimaan dan Istidlal (pengambilan hukum).

Sedangkan orang-orang yang mencontohi para sahabat adalah orang-orang yang beramal dengan riwayat-riwayat (hadis) yang sahih dan sahih dalah hukum syariat, dengan jalan dan pemahaman sahabat, dan ini merupakan jalan hidupnya Ahlul Hadits, bukan jalannya ahlul bid'ah dan hawa nafsu. Sehingga benar dan kuatlah apa yang telah kami paparkan ketika kami jelaskan wujud keberhasilan mereka dalam berhukum kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan keberhasilan orang yang mengambil sunnah Shallallahu' alaihi wa sallam dan sunnahnya para Khulafaur Rasyidin setelah beliau.
Perselisihan antara sunni dengan syiah menurut banyak ahli sejarah Islam tidak lepas dari persaingan lama antara etnik Parsi dan Arab di Timur Tengah.
Apalagi setelah Raja Kisra (Parsi / Iran) pernah mendominasi sebahagian besar Timur Tengah dan sampai di Asia Tengah dan sebahagian Eropah kemudian boleh ditawan dan dikalahkan oleh kekhalifahan Islam, sehingga membuat bangsa Parsi yang semula beragama Majusi beralih ke Islam.
Namun rupanya pengaruh dan rivalitas budaya Majusi tidak ingin dihilangkan begitu saja oleh bangsa Parsi, sehingga Islam yang berkembang di Iran sangat berbeza dengan Islam yang ada di Timur Tengah yang didominasi bangsa Arab.
Ciri Islam yang berbeza dengan sunni ini disebut kumpulan syiah. Sejarah perpecahan ini dicetuskan pertama kali oleh naiknya Ali bin Abi Talib menjadi Khalifah menggantikan Usman bin Affan yang tewas dibunuh kumpulan pemberontak.
Ketika itu naiknya Ali menjadi khalifah di dukung semua sahabat, kecuali Muawiyah, yang baru mau mengakui Ali selepas Ali mengadili dulu para pemberontak pembunuh Usman, namun Ali berpendapat bahawa saat itu dirinya baru sibuk ingin menyatukan umat Islam yang berpecah, persatuan dulu menjadi priotitas baru berusaha mencari dan mengadili pembunuh Usman.
Kumpulan Muawiyah yang satu marga (garis keturunan dengan Usman) melakukan ijtihad bahawa keadilan dulu ditegakkan, baru dilakukan pengiktirafan terhadap pemerintahan Ali. Perbezaan Ijtihad antara kumpulan Ali dan Muawiyah inilah yang mewarnai asal semula pertikaian antara sesama Umat Islam dan kini berkembang menjadi perbezaan ideologi antara Syiah dan Sunni.
Apalagi syiah belakangan menganggap semua para sahabat Nabi adalah kafir (Murtad) kecuali sahabat keturunan Parsi seperti Salman Al Farisi.
Syiah Rafidah bahkan menganggap dan mensucikan Ali, bahawa Ali lah yang sesungguhnya berhak menjadi Nabi Terakhir. Bahkan orang syiah terlalu mengkultuskan garis keturunan Ali dan garis keturunan Husein anak lelaki Ali yang kawin dengan putri bekas Raja Parsi yang ditakluk khalifah Umar Bin Khattab.
Padahal Ali mempunyai banyak anak, seperti Hasan, namun yang dibudayakan hanya keturunan Husein yang kawin dengan putri Raja Parsi, sehingga 12 Imam Syiah adalah semuanya dari garis keturunan Ali dari Husein, cucu Nabi Muhammad.
Perbezaan lain adalah masalah kitab suci Al Quran, bila sunni menggunakan Mushab Usmani (Mushab yang dikumpulkan pada masa kekhalifahan Usman), maka Syiah menggunakan Mushab Fatimiah (Fatimah adalah putri Nabi Muhammad dan isteri Ali).
Bahkan kata orang Syiah kitab Suci Al Quran versi Fatimiah lebih tebal berbanding Mushab Usmani.
Oleh sebab Orang syiah mengkafirkan para sahabat (Sunni tidak pernah mengkafirkan Ali dan sahabat keturunan Parsi), bahkan menhormati mereka, sehingga Hadist (Sunnah / Al-Hikmah) Nabi Muhammad yang diriwayatkan semua sahabat termasuk yang berasal dari Salman Al Farisi digunakan Islam Sunni, selepas ditapis mana hadis sahih, hasan atau hadis dhoif (lemah sanadnya atau Palsu).
Para Imam yang mengumpul hadis ini diantaranya Imam Buchori, Imam Muslim, Imam Syafei, Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Maliki.
Itulah sebabnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didominasi para Ulama Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Hidayatullah, PERSIS, yang semuanya sunni, sejak Ketua Umum MUI dijabat Prof. Dr. HAMKA mengelluarkan fatwa bahawa Syiah sebagai aliran Sesat (dengan 10 kriteria alasan).
Sehingga konflik di Syria, Iraq dan Yaman boleh menjadi rumit dan sukar di damaikan, kerana masing-masing kelompok yang bertikai merasa sama-sama ke medan Jihad perang suci.


Snowden: ISIS Bentukan Israel, AS dan Inggeris

REPUBLIKA.CO.ID, Mantan pegawai Badan Keselamatan Nasional (NSA) Amerika Syarikat Edward Snowden menyatakan jika Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan organisasi bentukan dari kerjasama perisikan dari tiga negara.
Dikutip dari Global Research, sebuah organisasi penyelidikan media bebas di Kanada, Snowden mendedahkan jika unit perisikan dari United Kingdom, Amerika Syarikat dan Mossad Israel bekerjasama untuk mewujudkan sebuah negara khalifah baru yang disebut dengan ISIS.
Snowden mendedahkan, badan perisikan dari tiga negara tersebut membentuk sebuah organisasi pengganas untuk menarik semua pelampau di seluruh dunia. Mereka menyebut strategi tersebut dengan nama 'sarang lebah'.
Dokumen NSA yang dikeluarkan Smowden menunjukkan bagaimana strategi sarang lebah tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan zionis dengan mencipta slogan Islam. Berdasarkan dokumen tersebut, satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan Yahudi adalah mewujudkan musuh di sempadan.
Strategi tersebut dibuat untuk meletakkan semua pelampau di dalam satu tempat yang sama supaya mudah dijadikan sasaran. Tak hanya itu, adanya ISIS akan memanjangkan ketidakstabilan di timur tengah, khususnya di negara-negara Arab.
Berdasarkan dokumen tersebut, pemimpin ISIS Abu Bakar Al Baghdadi pun mendapat latihan ketenteraan setahun penuh dari Mossad, Israel. Al Baghdadi juga mendapatkan kursus teologi dan retorik dari agensi perisikan zionis itu.

Iran Sebut ISIS Boneka AS Pelindung Israel

Kepala Angkatan Bersenjata Iran, Bigadir Jenderal Massoud Jazayeri menyebut ISIS dibentuk oleh AS untuk melindungi Israel. (Istimewa)
TEHERAN - Ketua Angkatan Bersenjata Iran, Bigadir Jenderal Massoud Jazayeri menyebut ISIS dibentuk oleh Amerika Syarikat (AS) untuk melindungi Israel. Menurut Jazayeri, ini dilihat dari bantuan terselubung yang diberikan AS kepada ISIS.

"Bagaimanapun kita melihat masalah ini, kita melihat sokongan AS untuk kumpulan pengganas ISSL. Mereka berbuat demikian untuk melindungi Israel dari ancaman di rantau ini," ucap Jayazeri, seperti yang dilaporkan oleh Farsnews pada Jumat (16/10).

Jayazeri berkata, cara AS membantu ISIS adalah dengan membentangan sebuah rantai pengaruh di Timur Tengah, yang perlahan-lahan mengukuhkan ISIS. Rantai rangkaian itu terbukti mampu menyekat pergerakan Hizbullah di Lubnan, menekan pasukan perlawanan ISIS dan bahkan mampu menekan Iran, sehingga tidak boleh berbuat banyak di Timur Tengah.

Syria, papar Jayazeri, adalah titik utama untuk memecahkan rantaian kekuatan itu. Oleh kerana itu, Iran akan berusaha untuk membantu Syria memutuskan rantai tersebut, yang juga berusaha untuk menggulingkan kerajaan Syria.

Dirinya yakin, dengan bantuan Iran, maka Syria akan mampu memenangi pertempuran, dan memutus rantai yang sudah dibentangkan AS selama empat tahun terakhir di Syria.

"Para" penguasa "selama empat tahun terakhir terus berusaha menggulingkan kerajaan Syria. Di bawah sokongan dari Iran, bukan hanya kerajaan Syria tidak akan boleh digulingkan, tetapi juga Syria memperoleh kemenangan baru," katanya.

Rusia dan AS gelaran mesyuarat soal wilayah terbang Syria

(BBC) - Pentagon mengatakan bahawa pesawat jet mereka harus melakukan manuver pemisahan agar tidak terlalu dekat dengan pesawat pejuang Rusia.
Rusia sudah sepakat untuk mengadakan pertemuan dengan Amerika Syarikat mengenai keselamatan semasa pengeboman di Syria, menurut Pentagon.
Mesyuarat itu "sangat mungkin terjadi akhir pekan ini," kata juru bicara Peter Cook.
Muncul kebimbangan akan kemalangan perlanggaran kerana Amerika Syarikat dan Rusia sama-sama melakukan serangan bom di Syria meski secara berasingan.
Amerika Syarikat dan sekutu NATO terganggu kerana pesawat-pesawat jet Rusia sudah beberapa kali melanggar wilayah terbang Turki.
Awal minggu ini, pegawai Pentagon mengatakan bahawa mereka harus melakukan sekurang-kurangnya satu manuver "pemisahan yang aman" agar jet pejuang Amerika Syarikat tidak berada terlalu dekat dengan pesawat Rusia di atas Syria.
Peristiwa ini berlaku pada 1 Oktober, tapi Pentagon tak memberi penjelasan lanjutan.
Mesyuarat ini dijangka akan membincangkan tentang seberapa besar jarak pemisahan antara pesawat jet Amerika Syarikat dan Rusia dan bahasa apa yang menjadi standard komunikasi para kru.
Rusia juga sudah melancarkan roket dari kapal perang di Laut Kaspia.
Ada kebimbangan bahawa Rusia sebenarnya menyerang lawan-lawan Presiden Bashar al-Assad, bukan kedudukan kumpulan militan ISIS.
Menteri Pertahanan AS Ashton Carter pada Jumat (9/10) menuduh Rusia melakukan operasi ketenteraan yang "pada dasarnya kurang upaya" di Syria dan akan "memantik perang sivil sehingga mendorong ekstremisme".
Namun Moscow membantah kenyataan yang menyatakan bahawa dalam sepekan terakhir mereka menyerang sasaran yang bukan ISIS.

Peluru berpandu-peluru berpandu peneroka Rusia 'jatuh di Iran'
Para pegawai di Kementerian Pertahanan Amerika Syarikat berkata, peluru berpandu-peluru berpandu peneroka Rusia yang dipecat dari Laut Kaspia dengan sasaran di Syria jatuh di Iran.
Dua pegawai yang meminta namanya dirahsiakan berkata, belum jelas apakah ada kerosakan akibat tembakan peluru berpandu ini.
Seorang pegawai berkata empat peluru berpandu keluar dari jalur tembakan.
Pejabat berita Iran memetik gabenor Wilayah Takab, Iran barat, yang mengatakan benda asing jatuh di satu kampung.
Kementerian Pertahanan Rusia berkata semua peluru berpandu menghentam sasaran yang dikehendaki di Syria.
Para pegawai Rusia berkata pada Rabu (07/08) telah dipecat 26 peluru berpandu peneroka dari kapal tempur Rusia di Laut Kaspia dengan sasaran kumpulan-kumpulan jihad di Syria utara dam barat laut.
Tuntutan bahawa peluru berpandu-peluru berpandu Rusia jatuh ke Iran ini muncul ketika NATO kembali menegaskan bahawa mereka akan membela sekutu mereka.
NATO mengatakan telah mengubah prosedur yang membolehkan pengerahan pasukan menjadi lebih cepat.
Perkembangan ini berlaku di saat Rusia meningkatkan penglibatan tentera mereka dalam konflik Syria.
Syria sendiri menyambut baik "bantuan dari Rusia" dengan mengatakan serangan tentera Rusia telah melemahkan kekuatan kumpulan yang menamakan diri Negara Islam atau dikenali dengan nama ISIS.

Empat kapal perang Rusia dilaporkan melepaskan 26 peluru berpandu pada 11 sasaran ISIS.
Rusia menyatakan telah melancarkan serangan roket ke sasaran kumpulan yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS di Syria dari kapal perangnya di Laut Kaspia yang berjarak sekitar 1.500km.
Menteri Pertahanan Sergei Shoigu berkata empat kapal perang menembak 26 peluru berpandu laut pada 11 sasaran dan memusnahkan ia.
Manakala pasukan darat Syria melakukan penyerangan dengan perlindungan udara Rusia, kata para pegawai Syria.
Rusia menafikan tuduhan bahawa sebahagian besar serangan yang mereka lancarkan mengenai sasaran yang bukan ISIS.
Lembaga bergiat, Syrian Observatory for Human Rights, melaporkan berlangsung '' pertempuran sengit dalam beberapa bulan 'ini di Wilayah Hama dan Idlib.
Pertengkaran berlaku selepas dilancarkannya serangan udara Rusia di kawasan yang sama.
Dianggarkan serangan dari Laut Kaspia ini merupakan serangan diselaraskan pertama sejak serangan udara Rusia, yang merupakan sekutu rapat Presiden Syria Bashar al-Assad, bermula pada tarikh 30 September.
Rusia berkata pihaknya mensasarkan 'semua pengganas' tetapi paling tidak sebahagian serangan udaranya dilaporkan mengenai orang awam dan kumpulan-kumpulan pemberontak yang disokong pihak Barat.

Presiden Syria Bashar al-Assad menggambarkan campur tangan Rusia dalam perang saudara di Syria sebagai sangat penting untuk keselamatan seluruh kawasan Timur Tengah.
Pemimpin Syria ini berkata, tindakan tentera kerajaan campuran pimpinan Amerika Syarikat terhadap kumpulan yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS gagal menghalang penyebaran keganasan.
Ia menegaskan hanya pakatan Syria, Rusia, Iran dan Iraq yang boleh mencegah kerosakan di kawasan.
"Gabungan ini harus berjaya, jika tidak, kita akan menyaksikan kemusnahan seluruh kawasan. Kami yakin gabungan ini akan berjaya," kata presiden Syria dalam wawancara dengan televisyen Iran yang disiarkan pada Ahad (04/10).
Menurutnya, keempat negara itu bersatu-padu mengatasi keganasan dan pada akhirnya akan mencapai "hasil praktikal", tidak seperti pakatan pimpinan Amerika Syarikat.
Rusia telah melancarkan serangan udara terhadap ISIS di Syria sejak minggu lalu.
Ketika Presiden Bashar al-Assad menyampaikan hal tersebut, Rusia terus melancarkan serangan udara di Syria.
Disebutkan bahawa Rusia menyerang kedudukan-kedudukan ISIS, namun para pegiat berkata fokus sasaran adalah kumpulan-kumpulan yang menentang Presiden Assad.

Ahli pakatan pimpinan Amerika Syarikat, yang melancarkan perlawanan terhadap kumpulan yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS, mendesak Rusia untuk menghentikan serangan udara yang mereka katakan menghentam kumpulan pembangkang Syria dan orang awam.
Dalam satu kenyataan bersama yang dikeluarkan hari Jumaat (2 Oktober), Amerika Syarikat, Inggeris, Turki dan anggota lain gabungan itu berkata serangan Rusia akan "hanya mencetuskan lebih banyak ekstremisme".
Rusia, yang menurut para saksi mata kembali melakukan serangan pada hari Jumaat (02/10), menyatakan pihaknya menyasarkan ISIS.
Seorang pegawai kanan Rusia mengatakan serangan dapat berlangsung selama tiga hingga empat bulan.
Alexei Pushkov, pimpinan lembaga luar negeri parlimen Rusia, menambah AS hanya "berpura-pura" mengebom ISIS.
Dia berjanji operasi Rusia akan lebih berkesan.
Angkatan udara Rusia memulakan serangan udara di Syria pada hari Rabu (30 September).
Tentera Syria menyatakan Rusia telah melakukan 18 serangan udara sejak Khamis malam.
Diantaranya dilakukan di wilayah Hama dan Idlib, wilayah di mana terdapat kekuatan ISIS.

Rusia mengatakan 'ribuan warga Rusia' telah bergabung dengan ISIS di Syria.
Majelis Tinggi Parlimen Rusia pada hari Rabu (30/09) dengan suara bulat menyetujui permintaan Presiden Vladimir Putin menghantar tentera ke negara lain.
Keputusan ini melapangkan jalan bagi kerajaan Rusia untuk melancarkan serangan udara menggempur kumpulan yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS.
Juru bicara kerajaan Rusia, Sergei Ivanov, berkata pihaknya tidak akan menghantar tentera darat ke Syria dan hanya akan menggunakan kekuatan udara.
Menurut Ivanov, Rusia mempunyai kepentingan di Syria kerana "ribuan warga Rusia telah bergabung ke ISIS dan mereka ini menjadi ancaman keselamatan negara".
"Ini bukan persoalan mencapai matlamat atau cita-cita dasar luar negeri kami, seperti yang didakwa oleh negara-negara Barat. Ini semata-mata kerana ada kepentingan nasional Rusia," ujar Ivanov.
Ivanov menambah Presiden Syria, Bashar al-Assad, secara rasmi telah meminta bantuan ketenteraan ke Rusia.
Sebelum ini, semasa berpidato di ibu pejabat PBB, Presiden Putin menyeru kerajaan campuran yang lebih besar untuk melawan pengganas.
Selain Rusia, gabungan pimpinan Amerika Syarikat sudah terlebih dulu melancarkan serangan udara di Syria dalam satu tahun terakhir.
Rusia dan AS gelaran mesyuarat soal wilayah terbang Syria
Pentagon mengatakan bahawa pesawat jet mereka harus melakukan manuver pemisahan agar tidak terlalu dekat dengan pesawat pejuang Rusia.
Rusia sudah sepakat untuk mengadakan pertemuan dengan Amerika Syarikat mengenai keselamatan semasa pengeboman di Syria, menurut Pentagon.
Mesyuarat itu "sangat mungkin terjadi akhir pekan ini," kata juru bicara Peter Cook.
Muncul kebimbangan akan kemalangan perlanggaran kerana Amerika Syarikat dan Rusia sama-sama melakukan serangan bom di Syria meski secara berasingan.
Amerika Syarikat dan sekutu NATO terganggu kerana pesawat-pesawat jet Rusia sudah beberapa kali melanggar wilayah terbang Turki.
Awal minggu ini, pegawai Pentagon mengatakan bahawa mereka harus melakukan sekurang-kurangnya satu manuver "pemisahan yang aman" agar jet pejuang Amerika Syarikat tidak berada terlalu dekat dengan pesawat Rusia di atas Syria.
Peristiwa ini berlaku pada 1 Oktober, tapi Pentagon tak memberi penjelasan lanjutan.
Mesyuarat ini dijangka akan membincangkan tentang seberapa besar jarak pemisahan antara pesawat jet Amerika Syarikat dan Rusia dan bahasa apa yang menjadi standard komunikasi para kru.
Rusia juga sudah melancarkan roket dari kapal perang di Laut Kaspia.
Ada kebimbangan bahawa Rusia sebenarnya menyerang lawan-lawan Presiden Bashar al-Assad, bukan kedudukan kumpulan militan ISIS.
Menteri Pertahanan AS Ashton Carter pada Jumat (9/10) menuduh Rusia melakukan operasi ketenteraan yang "pada dasarnya kurang upaya" di Syria dan akan "memantik perang sivil sehingga mendorong ekstremisme".
Namun Moscow membantah kenyataan yang menyatakan bahawa dalam sepekan terakhir mereka menyerang sasaran yang bukan ISIS.

Peluru berpandu-peluru berpandu peneroka Rusia 'jatuh di Iran'
Foto dari Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan peluru berpandu-peluru berpandu Rusia yang dipecat dari Laut Kaspia.
Para pegawai di Kementerian Pertahanan Amerika Syarikat berkata, peluru berpandu-peluru berpandu peneroka Rusia yang dipecat dari Laut Kaspia dengan sasaran di Syria jatuh di Iran.
Dua pegawai yang meminta namanya dirahsiakan berkata, belum jelas apakah ada kerosakan akibat tembakan peluru berpandu ini.
Seorang pegawai berkata empat peluru berpandu keluar dari jalur tembakan.
Pejabat berita Iran memetik gabenor Wilayah Takab, Iran barat, yang mengatakan benda asing jatuh di satu kampung.
Kementerian Pertahanan Rusia berkata semua peluru berpandu menghentam sasaran yang dikehendaki di Syria.
Para pegawai Rusia berkata pada Rabu (07/08) telah dipecat 26 peluru berpandu peneroka dari kapal tempur Rusia di Laut Kaspia dengan sasaran kumpulan-kumpulan jihad di Syria utara dam barat laut.
Tuntutan bahawa peluru berpandu-peluru berpandu Rusia jatuh ke Iran ini muncul ketika NATO kembali menegaskan bahawa mereka akan membela sekutu mereka.
NATO mengatakan telah mengubah prosedur yang membolehkan pengerahan pasukan menjadi lebih cepat.
Perkembangan ini berlaku di saat Rusia meningkatkan penglibatan tentera mereka dalam konflik Syria.
Syria sendiri menyambut baik "bantuan dari Rusia" dengan mengatakan serangan tentera Rusia telah melemahkan kekuatan kumpulan yang menamakan diri Negara Islam atau dikenali dengan nama ISIS.

Empat kapal perang Rusia dilaporkan melepaskan 26 peluru berpandu pada 11 sasaran ISIS.
Rusia menyatakan telah melancarkan serangan roket ke sasaran kumpulan yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS di Syria dari kapal perangnya di Laut Kaspia yang berjarak sekitar 1.500km.
Menteri Pertahanan Sergei Shoigu berkata empat kapal perang menembak 26 peluru berpandu laut pada 11 sasaran dan memusnahkan ia.
Manakala pasukan darat Syria melakukan penyerangan dengan perlindungan udara Rusia, kata para pegawai Syria.
Rusia menafikan tuduhan bahawa sebahagian besar serangan yang mereka lancarkan mengenai sasaran yang bukan ISIS.
Lembaga bergiat, Syrian Observatory for Human Rights, melaporkan berlangsung '' pertempuran sengit dalam beberapa bulan 'ini di Wilayah Hama dan Idlib.
Pertengkaran berlaku selepas dilancarkannya serangan udara Rusia di kawasan yang sama.
Dianggarkan serangan dari Laut Kaspia ini merupakan serangan diselaraskan pertama sejak serangan udara Rusia, yang merupakan sekutu rapat Presiden Syria Bashar al-Assad, bermula pada tarikh 30 September.
Rusia berkata pihaknya mensasarkan 'semua pengganas' tetapi paling tidak sebahagian serangan udaranya dilaporkan mengenai orang awam dan kumpulan-kumpulan pemberontak yang disokong pihak Barat.

Wawancara Presiden Bashar al-Assad disiarkan televisyen Iran pada Minggu (04/10).
Presiden Syria Bashar al-Assad menggambarkan campur tangan Rusia dalam perang saudara di Syria sebagai sangat penting untuk keselamatan seluruh kawasan Timur Tengah.
Pemimpin Syria ini berkata, tindakan tentera kerajaan campuran pimpinan Amerika Syarikat terhadap kumpulan yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS gagal menghalang penyebaran keganasan.
Ia menegaskan hanya pakatan Syria, Rusia, Iran dan Iraq yang boleh mencegah kerosakan di kawasan.
"Gabungan ini harus berjaya, jika tidak, kita akan menyaksikan kemusnahan seluruh kawasan. Kami yakin gabungan ini akan berjaya," kata presiden Syria dalam wawancara dengan televisyen Iran yang disiarkan pada Ahad (04/10).
Menurutnya, keempat negara itu bersatu-padu mengatasi keganasan dan pada akhirnya akan mencapai "hasil praktikal", tidak seperti pakatan pimpinan Amerika Syarikat.
Rusia telah melancarkan serangan udara terhadap ISIS di Syria sejak minggu lalu.
Ketika Presiden Bashar al-Assad menyampaikan hal tersebut, Rusia terus melancarkan serangan udara di Syria.
Disebutkan bahawa Rusia menyerang kedudukan-kedudukan ISIS, namun para pegiat berkata fokus sasaran adalah kumpulan-kumpulan yang menentang Presiden Assad.

Asap membumbung kerana serangan udara di Kafr Nabel, wilayah Idlib.
Ahli pakatan pimpinan Amerika Syarikat, yang melancarkan perlawanan terhadap kumpulan yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS, mendesak Rusia untuk menghentikan serangan udara yang mereka katakan menghentam kumpulan pembangkang Syria dan orang awam.
Dalam satu kenyataan bersama yang dikeluarkan hari Jumaat (2 Oktober), Amerika Syarikat, Inggeris, Turki dan anggota lain gabungan itu berkata serangan Rusia akan "hanya mencetuskan lebih banyak ekstremisme".
Rusia, yang menurut para saksi mata kembali melakukan serangan pada hari Jumaat (02/10), menyatakan pihaknya menyasarkan ISIS.
Seorang pegawai kanan Rusia mengatakan serangan dapat berlangsung selama tiga hingga empat bulan.
Alexei Pushkov, pimpinan lembaga luar negeri parlimen Rusia, menambah AS hanya "berpura-pura" mengebom ISIS.
Dia berjanji operasi Rusia akan lebih berkesan.
Angkatan udara Rusia memulakan serangan udara di Syria pada hari Rabu (30 September).
Tentera Syria menyatakan Rusia telah melakukan 18 serangan udara sejak Khamis malam.
Diantaranya dilakukan di wilayah Hama dan Idlib, wilayah di mana terdapat kekuatan ISIS.

Parlimen bersetuju Rusia lancarkan serangan udara di Syria
Rusia mengatakan 'ribuan warga Rusia' telah bergabung dengan ISIS di Syria.
Majelis Tinggi Parlimen Rusia pada hari Rabu (30/09) dengan suara bulat menyetujui permintaan Presiden Vladimir Putin menghantar tentera ke negara lain.
Keputusan ini melapangkan jalan bagi kerajaan Rusia untuk melancarkan serangan udara menggempur kumpulan yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS.
Juru bicara kerajaan Rusia, Sergei Ivanov, berkata pihaknya tidak akan menghantar tentera darat ke Syria dan hanya akan menggunakan kekuatan udara.
Menurut Ivanov, Rusia mempunyai kepentingan di Syria kerana "ribuan warga Rusia telah bergabung ke ISIS dan mereka ini menjadi ancaman keselamatan negara".
"Ini bukan persoalan mencapai matlamat atau cita-cita dasar luar negeri kami, seperti yang didakwa oleh negara-negara Barat. Ini semata-mata kerana ada kepentingan nasional Rusia," ujar Ivanov.
Ivanov menambah Presiden Syria, Bashar al-Assad, secara rasmi telah meminta bantuan ketenteraan ke Rusia.
Sebelum ini, semasa berpidato di ibu pejabat PBB, Presiden Putin menyeru kerajaan campuran yang lebih besar untuk melawan pengganas.
Selain Rusia, gabungan pimpinan Amerika Syarikat sudah terlebih dulu melancarkan serangan udara di Syria dalam satu tahun terakhir.

Iran dan Rusia lawan ISIS, dukung Al-Assad
Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) menyokong kerajaan Syria di bawah Presiden Bashar al-Assad (kiri).
Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengemukakan tekad mereka untuk menyertakan pemerintahan Presiden Syria Bashar al-Assad dalam perlawanan terhadap kumpulan militan ISIS.
Dalam pertemuan dengan sejumlah lembaga kajian dan wartawan sebelum sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bermula, Rouhani mengatakan bahawa pemerintahan Al-Assad tidak boleh dilemahkan apabila ISIS ingin dikalahkan.

Dilengserkan
Sikap Iran dan Rusia tidak selaras dengan kedudukan negara-negara Barat.
Perdana Menteri Inggeris David Cameron, Presiden Amerika Syarikat Barack Obama, dan Presiden Perancis Francois Hollande berulang kali mendesak agar Al-Assad dilengserkan dari tampuk kuasa sebagai syarat perjanjian damai.
"(Bashar al-) Assad tidak boleh menjadi sebahagian dari masa depan Syria. Dia telah menjagal rakyatnya sendiri. Dia telah membantu mewujudkan konflik dan krisis penghijrahan ini. Dialah pegawai yang merekrut ahli ISIS, "kata Cameron.
Di New York, para pemimpin negara berdatangan untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB di tengah krisis pendatang dan pelarian asal Syria.
Sejak konflik berlangsung di Syria pada 2011, lebih daripada 200,000 orang meninggal dunia. Kemudian kira-kira empat juta warga Syria telah melarikan diri ke pelbagai negara, termasuk Turki, Lubnan, Jordan, hingga Eropah.
Berkongsi berita ini Tentang berkongsi

Operasi ini digelar menyusul keputusan untuk memperluaskan usaha serangan terhadap kumpulan militan, seperti dilaporkan agensi berita AFP.
Perancis untuk pertama kalinya melakukan serangan udara terhadap kekuatan kumpulan militan yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS di Syria, Minggu (27/09).
Operasi ini digelar menyusul keputusan untuk memperluaskan usaha serangan terhadap kumpulan militan tersebut, seperti dilaporkan agensi berita AFP.
Pejabat Presiden Perancis mengatakan serangan udara ini dilakukan selepas pihaknya melakukan operasi pengintipan selama dua minggu terakhir.
Selama ini Perancis hanya mengambil bahagian dalam serangan udara di Iraq, demikian laporan agensi berita Reuters.
Operasi "melawan ancaman pengganas" Negara Islam diselaraskan dengan rakan-rakan serantau, demikian pernyataan tersebut.
'Sia-sia dan tidak realistik'
Pada awal September lalu, Presiden Francois Hollande menyatakan bahawa pihaknya telah melakukan persiapan untuk memulakan serangan udara terhadap kumpulan militan Negara Islam di Syria.
Namun demikian, katanya, Perancis sejak awal menolak penghantaran pasukan untuk melakukan serangan terhadap ISIS yang disebutnya "sia-sia dan tidak realistik".
Setakat ini lebih daripada 220,000 rakyat Syria telah tewas dan lebih dari sembilan juta warga negara itu meninggalkan negara itu dengan berstatus sebagai pelarian.
Berkongsi berita ini Tentang berkongsi

Organisasi HAM protes Rusia dan China soal Syria

Kumpulan perlawanan Syria masih gigih menentang Presiden Bashar al-Assad.
Gabungan kira-kira 200 pertubuhan hak asasi manusia memperingati setahun munculnya protes di Syria dengan menyeru kepada Rusia dan China untuk menyokong dasar PBB terhadap pemerintahan Presiden Assad.
Mereka meminta Majlis Keselamatan PBB meluluskan resolusi yang menekan kerajaan Syria untuk segera menamatkan serangan terhadap para penunjuk perasaan.
Syria, Timur tengah
Mereka menekankan perlunya komuniti antarabangsa termasuk Rusia dan China untuk menyokong resolusi ini.
Seruan itu keluar menjelang kembalinya utusan khas PBB dan Liga Arab, Kofi Annan untuk Syria, yang hari Jumaat ini (16/3) akan menyampaikan hasil laporan lawatan beliau.
Bumi hangus
Sementara di Syria pertempuran terus berlanjut, dengan pasukan Presiden Bashar al-Assad melakukan gerakan bumi hangus di berbagai kota yang mereka serang, demikian disampaikan organisasi Human Rights Watch (HRW).
'' Pasukan Syria melakukan bumi hangus di pelbagai bandar manakala tangan Majlis Keselamatan tertelikung oleh Rusia dan China, '' kata Sarah Leah Witson dari HRW.
Di saat pertemuran terus berlanjut, Arab Saudi dan Itali memutuskan untuk mengikuti beberapa negara sebelum ini dengan menutup kedutaan besar mereka kerana tindak kekerasan yang terus berlaku.
HRW berkata pasukan kerajaan menggunakan senjata mesin berkaliber tinggi, kereta kebal, dan melepaskan tembakan mortar secara membabi buta ke pelbagai bangunan ataupun orang di jalanan di bandar-bandar yang menjadi sasaran serbuan mereka.

Cina lawan AS berkaitan Laut China Selatan
Washington meyakini langkah Beijing membina kemudahan ketenteraan bertujuan untuk mengukuhkan tuntutan.
Cina menyerang balik Amerika Syarikat berkaitan pertikaian wilayah Laut China Selatan.
Juru bicara kementerian luar negeri, Hua Chunying, menyinggung AS saat menyalahkan "sejumlah negara" yang "terus menerus menggunakan kekuatan militernya" di kawasan itu.
Minggu lalu, pegawai Amerika berkata mereka sedang mempertimbangkan mengarahkan kapal perang di kawasan sekitar kepulauan Spratly yang dinyatakan China sebagai wilayahnya.
Hal ini mencetuskan perang kata-kata antara kedua-dua negara adikuasa ini.
Cina membuat bimbang sejumlah jirannya, dan AS, kerana memperluaskan siri pulau kecil, lapor wartawan BBC Michael Bristow.
Washington meyakini langkah Beijing membina kemudahan ketenteraan bertujuan untuk mengukuhkan tuntutan atas kawasan pertikaian itu.
Cina menyatakan pembinaan tersebut sah dan diperlukan untuk melindungi kedaulatannya.
Pertikaian bermula apabila para pegawai AS menyatakan sedang mempertimbangkan penghantaran kapal perang di dalam kawasan 12 batu laut yang China tuntutan sebagai daerahnya di sekitar kepulauan Spratly.

Arab Saudi kembali serang Yaman
22 April 2015
Hantar
yaman saudi serang
Image caption
Seorang anggota tentera Yaman berjaga di depan pusat membeli-belah yang hancur kerana serangan udara Saudi.
Pasukan kerajaan campuran yang dipimpin oleh Arab Saudi kembali melakukan serangan udara terhadap pemberontak Houthi di Yaman, sementara pertempuran darat terus berlangsung.
Serangan ini berlaku hanya beberapa jam saja sesudah Arab Saudi mengumumkan bahawa mereka menghentikan serangan udara terhadap Yaman.
Arab Saudi dan pasukan gabungan itu telah melakukan serangan udara ini selama empat minggu terakhir.
Seorang diplomat Arab Saudi menyatakan bahawa serangan udara yang mereka lakukan selama ini telah mencapai keputusan yang dikehendaki dalam menyerang sasaran-sasaran ketenteraan.
Menyusul serangan udara ini, pasukan pemberontak melakukan aksi balasan dengan merebut markas tentera di bandar Taez.
Pertempuran juga dilaporkan berlaku di bandar Aden, bandar Huta dan sebuah bandar kecil, Daleh.
Sekalipun melakukan serangan udara, kerajaan Arab Saudi menyatakan bahawa perjanjian perdamaian masih terus berlangsung dan sedang dalam proses peringkat akhir.
Iran, yang dituduh berada di belakang pemberontak Houthi, sempat memuji langkah Saudi menghentikan serangan udara ini sebagai sebuah langkah maju dalam perundingan perdamaian.

Konflik di Yaman membuat Aden jadi 'bandar mati'
7 April 2015
Hantar

Image caption
Sebuah kereta kebal melintas di pusat bandar Aden yang terkoyak oleh perang sejak beberapa bulan terakhir.
Pemimpin Palang Merah Antarabangsa (ICRC) menyatakan kepada BBC di Aden, bahawa konflik telah mengubah bandar itu menjadi "bandar mati".
Robert Ghosen mengatakan bekalan ubat-ubatan sangat diperlukan di bandar itu. Pada hari Isnin, sebuah pesawat bantuan ke Yaman dibatalkan penerbangannya kerana masalah logistik.
Organisasi kesihatan dunia (WHO) menyatakan lebih dari 540 orang meninggal dunia akibat konflik tersebut.
Beberapa bulan terakhir, Yaman telah terkoyak oleh perang antar beberapa kumpulan berbeza.
Konflik utama berlaku antara pemberontak Houthi yang loyal terhadap pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi, yang telah menyelamatkan diri ke Arab Saudi.
Aden sedang dikepung, di mana pemberontak Houthi didorong ke selatan dari ibu negara Sanaa.
Selama dua minggu terakhir, serangan udara Arab Saudi menyasarkan pemberontak Houthi, dan penduduk awam yang terperangkap di tengah-tengah.

Image caption
Satu keluarga India meninggalkan Yaman yang semakin kacau oleh peperangan.

Image caption
Penyokong Presiden Abdurrabuh Mansour Hadi mengambil kedudukan bersedia menembak.
'Tak ada orang'
"Kami melihat banyak jenazah diangkut ke rumah sakit, atau meninggal saat baru dibawa," kata Ghosen kepada BBC.
"Rumah sakit tak mempunyai bekalan yang cukup dan kakitangan yang tepat," katanya lagi.
"Tak ada orang yang terlihat, mereka sembunyi. Ekonomi berhenti sepenuhnya," katanya sambil menambah, jalanan "tercemar" oleh sampah dan serpihan dari bangunan-bangunan yang hancur.
"[Kota ini] dipenuhi orang bersenjata dari pelbagai kumpulan yang berperang. Ini bandar besar, dan tak ada yang berfungsi," kata Ghoden lagi.
UNICEF menyatakan sekurang-kurangnya 74 yang terbunuh dalam konflik itu adalah anak-anak. WHO menambah 1,700 orang cedera.
ICRC sebelumnya menyeru gencatan senjata 24 jam di Aden, sementara Rusia meminta Majlis Keselamatan PBB untuk menyokong "jeda antarabangsa" serangan udara.
ICRC telah diberi izin oleh pasukan gabungan yang diketuai Arab Saudi untuk mendaratkan pesawat yang membawa kakitangan kesihatan dan bekalan ubat-ubatan.

Al Jazeera terbitkan dokumen rahsia

Penempatan Yahudi
Perundingan Timur Tengah tersangkut oleh masalah penempatan Yahudi

Rangkaian pemberitaan Arab Al Jazeera menerbitkan beratus-ratus dokumen rahsia yang disebutkan butiran rundingan Timur Tengah.

Dokumen itu antara lain menyebut Pihak Berkuasa Palestin secara diam-diam membiarkan Israel menduduki secara haram sebahagian besar kawasan Jerusalem Timur.

Perundingan saat ini antara Israel dan Palestin terhenti selama berminggu-minggu kerana keengganan Israel untuk menghentikan pembinaan penempatan Yahudi di kawasan Palestin yang diduduki.

Tetapi bocornya dokumen rahsia ini menunjukkan bahawa para pemimpin Palestin memang telah bersedia untuk memberikan kawasan besar yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967 dengan ganjaran kesepakatan.

Topik yang paling kontroversi dalam konflik Timur Tengah ini adalah Jerusalem, yang didakwa oleh Israel dan Palestin sebagai ibu negara.

Dokumen yang belum dapat disiasat secara bebas oleh BBC, mendakwa juru runding Palestin bersedia untuk membicarakan isu sensitif termasuk akses ke Masjid Umar di kompleks Masjidil Al Aqsa.

Selama bertahun-tahun, para pemimpin Paletina yang sama mengadakan perundingan dengan Israel dan Amerika Syarikat, namun tidak mencapai hasil apapun.

Warga Palestin sendiri sudah sering melakukan protes, terutama di sejumlah tempat penting seperti Jerusalem Timur, menentang apa yang mereka lihat sebagai pengembangan Israel dan lemahnya para pemimpin mereka sendiri.

Pemuda Palestin, aparat Israel bertempur di Al Aqsa
28 September 2015
Hantar
Al AqsaImage copyrightGetty Images
Image caption
Aparat keamanan Israel tampak mengambil kedudukan di pelbagai sudut di kompleks masjid.
Kekerasan kembali pecah antara pasukan keselamatan Israel dan rakyat Palestin di sekitar kompleks Masjid Al Aqsa di Jerusalem.
Polis melepaskan gas pemedih mata dan bom tangan kejut ke arah para pemuda Palestin yang membaling batu dan bom molotov ke arah pasukan keselamatan Israel pada Senin (28/09).
Para pemuda Palestin selanjutnya membarikade diri di dalam masjid. Mereka menginap di masjid tersebut dan sebelum ini berjanji akan "mempertahankan" masjid.
Masjid Al Aqsa terletak di kawasan Haram Al Sharif atau dikenali dengan nama Bukit Bait oleh umat Yahudi, yang dianggap sebagai tempat suci bagi umat Islam dan Yahudi.
Kawasan itu berada di Jerusalem Yimur yang diduduki Israel.
Pengunjung Yahudi mendapat pengawalan ketat di kompleks Masjid Al Aqsa.
Di lokasi tersebut sebelum ini memang sering berlaku pertengkaran, tetapi ketegangan meningkat belakangan.
Di antara penyebabnya adalah kecurigaan di pihak Palestin bahawa Israel ingin mengubah tetapan di lokasi tersebut, tetapi Israel membantah kecurigaan itu.
Peristiwa ini berlaku bertepatan dengan hari pertama Sukkot atau Hari Raya Pondok Daun bagi umat Yahudi.

Sudah lazim orang menganggap Amerika satu superpower, sekurang-kurangnya superpower tentera. Akan tetapi Emmanuel Todd, seorang pakar ilmu pengetahuan Perancis berpendapat lain. Bukunya. yang berjudul Apres l'empire. Essai sur la decomposition du systeme américain (Editions Gallimard, Paris 2002) telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Dalam versinya yang bahasa Jerman, iaitu Weltmacht USA, ein Nachruf yang telah diterbitkan Piper Verlag GmbH, Munchen pada tahun 2003, Emmanuel Todd menulis bahawa Amerika bukan superpower, baik dalam ekonomi maupun ketenteraan .. Mengenai ekonomi cukup disampaikan di sini bahawa Todd menilai besarnya pergantungan Amerika kepada bangsa-bangsa lain dalam pelbagai aspek ekonomi sebagai petunjuk bahawa Amerika bukan satu superpower ekonomi yang mengungguli ekonomi dunia.

Untuk membincangkan pandangan Todd bahawa Amerika bukan superpower tentera perlu kita telaah pokok-pokok argumentasi Todd. Ia mengatakan bahawa bangsa Amerika mempunyai kelemahan struktur dalam bidang ketenteraan. Dalam sejarahnya bangsa Amerika tidak pernah beradu kekuatan dengan musuh yang sama kekuatannya. Bermula dengan perangnya yang asimmetris dengan suku-suku Indian. Juga dalam Perang Dunia II AS berhadapan dengan Jerman yang tinggal runtuh kerana pukulan berat oleh tentera Kesatuan Soviet. Selepas melakukan pendaratan di Normandie Amerika melakukan operasi ketenteraan yang tidak seimbang dengan kecemerlangan dalam material dan jumlah manusia. Todd mengemukakan pendapat Liddell Hart, pakar strategi dan sejarah tentera Inggeris, yang mengatakan betapa lambat dan birokrasi cara bergeraknya tentera AS di darat. Keunggulan Amerika di laut dan udara memang sangat besar sebagai hasil kekuatan industrinya. Selepas memenangi pertempuran laut Midway, perang AS lawan Jepun mirip perangnya dengan Indian. Keunggulan material dan logistik AS terlalu besar dan Jepun tidak mampu mengimbanginya. Akan tetapi lain halnya operasinya di darat. Selepas Perang Dunia II tampak jelas bahawa kekuatan darat Amerika kurang mampu untuk memenangi perang. Di Korea kejayaan hanya separuh, manakala di Vietnam gagal sama sekali. Padahal AS menghadapi negara yang kecil dan jauh lebih rendah keupayaan industrinya.

Dalam tahun-tahun akhir ini AS mengembangkan konsep perang yang tidak atau tahap minimum mungkin mengakibatkan korban mati bagi orang Amerika. Cara berfikir demikian mengakibatkan bahawa kemampuan operasi darat makin kurang dapat diandalkan. Sebab dalam operasi darat sukar untuk mengelakkan perjumpaan langsung dengan kekuatan lawan. Konsep AS tersebut adalah berdasarkan keunggulan teknologinya yang hendak dimanfaatkan terbaik. Konsep itu. mengutamakan serangan udara yang bertujuan menghancurkan perlawanan musuh melalui pengeboman udara dan pukulan dengan peluru berpandu. Teknologi precision guided munition (PGM) membolehkan penembakan peluru berpandu dengan perkenaan tepat pada jarak jauh. Di samping itu dibangunkan smart bombs atau bom yang perkenaannya tepat. Sedangkan untuk penentuan sasaran digunakan remote sensing atau peninjauan saksama ke seluruh wilayah dengan memanfaatkan satelit udara. Dilengkapi dengan aksi perisikan manusia yang dilengkapi sarana komunikasi untuk membolehkan laporan instant dan dilanjutkan oleh serangan udara seketika. Dengan cara demikian dianggarkan bahawa musuh dapat dihancurkan dalam masa tidak lama oleh serangan udara tanpa penggunaan kekuatan darat. Setelah musuh dihancurkan baru tentera darat bergerak ke daerah musuh untuk mengukuhkan kemenangan .. Cara demikian diharapkan akan mengakibatkan korban minimum pada tentera AS .. Akan tetapi konsep ini akan sukar dilaksanakan apabila musuh mempunyai kemampuan pertahanan udara yang berkesan, kata Todd. Oleh sebab itu AS hanya akan berperang kalau menghadapi pihak lain yang lemah dan terbatas kekuatan militernya, terutama pertahanan udaranya.

Untuk menunjukkan kepada dunia luar bahawa AS masih kuat dan kuasa diadakan penempatan pasukan AS dalam jumlah besar di luar negeri, antara lain di Jerman 60.053, Jepun 41.257, Korea Selatan 35.663, Itali 11.677, Inggeris 11.379, di Sepanyol 3.575. Selain itu di kawasan Balkan ada 13.774 dan di Timur Tengah 9.956 orang. Namun untuk mengadakan operasi tentera AS tidak mempunyai kemampuan kongkrit yang sesuai dengan potensinya. Memang kapal-kapal induk AS (aircraft carrier) mampu bergerak leluasa di lautan dunia. Hal ini merupakan projection of power yang penting bagi kekuatan politik. Akan tetapi kerana kurang kesediaan beroperasi kekuatan darat, maka AS kurang sanggup mengadakan konfrontasi ketenteraan terhadap lawan yang kekuatan militernya cukup besar. dan hanya bertindak terhadap pihak lain yang diyakini lemah. .

Sikap AS yang keras terhadap Islam oleh Todd dijelaskan sebagai berikut:
adanya pertentangan ideologi selepas komunisme kalah;
untuk menguasai minyak Timur Tengah yang dihuni penduduk majoriti Islam;
akan tetapi terutama karena dunia Islam secara ketenteraan lemah;
dan sebagai demonstrasi kuasa strategi AS secara murah dan relatif aman.

Demikianlah pokok-pokok argumentasi Todd bahawa AS bukan superpower tentera.

Adalah benar bahawa selepas Perang Dunia II selalu negara kecil atau yang belum berkembang yang menjadi sasaran perang AS. Tidak pernah langsung dengan Kesatuan Soviet. Bermula dengan Korea Utara, kemudian Vietnam yang semua kurang kongkrit hasilnya. Kemudian serangan ke Panama untuk menangkap presidennya. Perang Teluk I hanya terhad pada pembebasan Kuwait dan tidak dilanjutkan dengan menakluk Iraq. Serangan ke Afghanistan sesuai konsep baru kerana lawan tidak ada kemampuan pertahanan udara. Kekuatan darat AS baru digerakkan selepas pasukan Afghanistan yang melawan Taliban, iaitu pasukan Northern Alliance, lebih dulu bergerak masuk. Toh hingga kini AS belum berjaya mencairkan Osama bin Laden dan Al Qaeda, padahal itu yang menjadi tujuan serangan ke Afghanistan. Serangan ke Iraq baru dilakukan setelah Iraq setengah melucutkan diri sendiri, iaitu menuruti kehendak PBB untuk menghancurkan semua senjata besar. Sekalipun nampaknya Iraq boleh dikalahkan dengan melakukan konsep perang baru, namun hingga kini AS belum dapat menguasai negara itu. AS kewalahan menghadapi serangan gerila pihak Iraq sehingga minta bantuan tentera negara-negara lain. Panglima Tentera AS di Iraq mengakui bahawa setiap hari rata-rata ada 15 kali gangguan atau serangan dari pihak Iraq yang membahayakan anggotanya.

Kekurangmampuan AS menghadapi negara yang agak kuat militernya tampak dalam masalah Korea Utara dewasa ini. AS menyerang Iraq dengan alasan negara itu menyembunyikan senjata destruksi missal, tetapi tuduhan itu hingga kini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sebaliknya Korea Utara secara terang-terangan mengatakan bahawa ia mempunyai senjata nuklear .. Kalau AS benar-benar berbangkit sikapnya ia harus juga menyerang Korea Utara yang sejak semula ia namakan Aci Jenayah bersama Iraq dan Iran. Akan tetapi Korea Utara secara ketenteraan tidak boleh dianggap lemah. Korea Utara tidak mahu melucutkan senjata nuklearnya sebelum AS menyatakan tidak akan menyerangnya. Ia mengancam, kalau sampai AS menyerang, Korea Utara akan mengadakan pembalasan setimpal. Pasukan AS di Korea Selatan dan Jepun boleh menjadi sasaran untuk serangan balas Korea Utara. Sikap Korea Utara itu mungkin semacam gertak sambal, tetapi nyatanya hingga kini AS tidak menyerangnya. Berbeza sekali dengan sikap AS terhadap Iraq.

Dengan gambaran itu memang Amerika tidak semampu atau sekuat kita perkirakan. Nampaknya penilaian Emmanuel Todd benar bahawa AS bukan satu superpower tentera. Namun kerana sikap AS yang hegemonistik, maka kekuatannya menjadi ancaman bagi negara-negara yang kurang kuat tenteranya. Hal ini mendorong negara kecil mempersenjatai diri untuk tidak dinilai lemah, bahkan kalau perlu dengan senjata nuklear. Itulah yang kini dilakukan Iran untuk mencegah serangan ASKekuatan tentera Indonesia adalah salahsatu yang terbesar dan terkuat di dunia. Saat itu, walaupun kekuatan Belanda sudah tidak setanding dengan Indonesia, dan Amerika sangat bimbang dengan perkembangan kekuatan tentera kita yang disokong besar-besaran oleh teknologi terkini Kesatuan Soviet.

1960, Belanda masih bercokol di Papua. Melihat kekuatan Republik Indonesia yang makin hebat, Belanda yang disokong Barat merancang muslihat untuk membentuk negara boneka yang seakan-akan merdeka, tapi masih dibawah kendali Belanda.

Presiden Sukarno segera mengambil tindakan yang melampau, tujuannya, merebut kembali Papua. Sukarno segera mengeluarkan maklumat "Trikora" di Yogyakarta, dan isi kandungannya adalah:
1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda.
2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh Irian Barat
3. Bersedia untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa.

Berkat kedekatan Indonesia dengan Soviet, maka Indonesia mendapatkan bantuan besar-besaran kekuatan armada laut dan udara tentera termaju di dunia dengan nilai raksasa, US $ 2.5 bilion. Saat ini, kekuatan tentera Indonesia menjadi yang terkuat di seluruh belahan bumi selatan.

Kekuatan utama Indonesia di saat Trikora itu adalah salahsatu kapal perang terbesar dan terpantas di dunia buatan Soviet dari kelas Sverdlov, dengan 12 meriam raksasa berkaliber 6 inchi. Ini adalah KRI Irian, dengan berat raksasa 16.640 tan dengan awak sebanyak 1270 orang termasuk 60 perwira. Sovyet, tidak pernah sekalipun memberikan kapal sekuat ini pada bangsa lain manapun, kecuali Indonesia. (Kapal-kapal terbaru Indonesia sekarang dari kelas Sigma hanya seberat 1600 tan).

Angkatan udara Indonesia juga menjadi salahsatu armada udara paling mematikan di dunia, yang terdiri daripada lebih daripada 100 pesawat tercanggih ketika itu. Armada ini terdiri dari:
1. 20 pesawat pemburu supersonic MiG-21 Fishbed.
2. 30 pesawat MiG-15.
3. 49 pesawat pejuang high-subsonic MiG-17.
4. 10 pesawat supersonic MiG-19.

Pesawat MiG-21 Fishbed adalah salahsatu pesawat supersonic tercanggih di dunia, yang telah mampu terbang dengan kelajuan mencapai Mach 2. pesawat ini bahkan lebih hebat dari pesawat tercanggih Amerika ketika itu, pesawat supersonic F-104 Starfighter dan F-5 Tiger. Sementara Belanda masih bergantung kepada pesawat-pesawat peninggalan Perang Dunia II seperti P-51 Mustang.
Sebagai catatan, kehebatan pesawat-pesawat MiG-21 dan MiG-17 di Perang Vietnam hingga mendorong Amerika mendirikan United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor, pusat latihan juruterbang-juruterbang terbaik yang dikenal dengan nama TOP GUN.

Indonesia juga mempunyai armada 26 pengebom jarak jauh strategik Tu-16 Tupolev (Badger A dan B). Ini membuat Indonesia menjadi salahsatu dari hanya 4 bangsa di dunia yang mempunyai pengebom strategik, iaitu Amerika, Rusia, dan Inggeris. Pangkalannya terletak di Lapangan Terbang Iswahyudi, Surabaya.

Walaupun China dan Australia pun belum mempunyai pesawat pengebom strategik seperti ini. Pengebom ini juga dilengkapi pelbagai peralatan elektronik canggih dan peluru berpandu khas anti kapal perang AS-1 Kennel, yang kuasa ledaknya boleh dengan mudah menenggelamkan kapal-kapal tempur Barat.

Indonesia juga mempunyai 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan kapal tempur kelas Corvette, 9 helikopter terbesar di dunia MI-6, 41 helikopter MI-4, pelbagai pesawat pengangkut termasuk pesawat pengangkut berat Antonov An-12B. Total, Indonesia mempunyai 104 unit kapal tempur. Belum lagi ribuan serangan senapang terbaik saat itu dan masih menjadi legenda sampai saat ini, AK-47.

Ini semua membuat Indonesia menjadi salasahtu kekuatan tentera laut dan udara terkuat di dunia. Begitu hebat kesannya, sehingga Amerika di bawah pimpinan John F. Kennedy memaksa Belanda untuk segera keluar dari Papua, dan menyatakan dalam forum PBB bahawa peralihan kuasa di Papua, dari Belanda ke Indonesia adalah sesuatu yang boleh diterima

Crimea Jadi Benteng Tentera Rusia
Crimea setahun selepas ruang tambahan Rusia kini jadi benteng tentera untuk hadapi Ukraine. Hingga 40,000 tentera Rusia dengan persenjataan lengkap disiagakan di pangkalan tentera Laut Hitam itu. Tapi rakyat menderita.
 Russische Panzer auf der Krim
Presiden Vladimir Putin tepat setahun selepas melakukan pengilhakan semenanjung Crimea, mengakui telah memerintahkan pencaplokan kawasan Ukraine di Laut Hitam yang penting bagi strategi itu. Alasannya, lebih daripada 75 peratus penduduk di kawasan itu adalah etnik Rusia yang ingin bergabung dengan Rusia.
Dalam referendum sepihak yang digelar 16 Mac 2014, menurut keterangan Rusia lebih daripada 96 peratus penduduk Crimea memilih bergabung dengan Rusia. Referendum itu dikawal ketat pasukan tentera Rusia yang menyamar dan tidak memakai pakaian seragam atau tanda pangkat. Tidak ada pemerhati bebas yang dibenarkan memantau. PBB mengecam tindakan Rusia itu sebagai melanggar undang-undang antarabangsa.
Sekarang, tepat setahun selepas referendum kontroversi itu, kawasan semenanjung Crimea menjadi benteng tentera pasukan Rusia untuk hadapi Ukraine. Dilaporkan antara 25,000 hingga 40,000 tentera Rusia dengan persenjataan lengkap disiagakan di pangkalan tentera Laut Hitam itu. Serdadu Rusia disokong tank-tank baru, panser, kapal perang dan pesawat pejuang. Putin juga tidak menutup kemungkinan penempatan senjata atomnya.
Realiti pahit di bawah Rusia
Setahun selepas pengilhakan Rusia dengan kedok referendum, warga di kawasan Crimea harus menghadapi realiti pahit. Kini pelbagai masalah menjadi keseharian di semenanjung yang dijadikan pangkalan tentera Rusia itu. Masalah lalu lintas, kekurangan bahan bakar dan bahan pangan hanya sebahagian dari problem yang dihadapi rakyat.
Siapa Sebenarnya Separatis?
FAKTA MENGAPA pemisah PRO-RUSIA KUAT
Siapa Sebenarnya Separatis?
Jumlah yang terpisah secara pro-Rusia di timur Ukraine dilaporkan kira-kira 20,000 orang. Crimea dengan penduduk 2 juta, kira-kira 60 peratus pro-Rusia. Ditaksir 1,500 hingga 3,000 tentera biasa Rusia bertempur sebagai pemisah. Moscow membantah penglibatan serdadunya, tapi jika terbukti ada yang terbunuh atau tertangkap, disebut mereka sedang bercuti dan sukarela bertempur di timur Ukraine.
12345
Akibat sekatan barat, semua syarikat Eropah dan AS sudah mengundurkan diri. Di Crimea kini tidak ada lagi rangkaian restoran makanan segera McDonald. Kad kredit Mastercard dan Visa tidak berlaku. Juga gerai jualan telefon pintar dan komputer terkemuka seperti Apple sudah lama tutup. Sektor ekonomi praktikal lunpuh.
Yang lebih membuat sengsara rakyat di semenanjung Crimea adalah enakmen mata wang Rusia, Rubel sebagai alat pembayaran rasmi. Merosot drastisnya nilai tukar Rubel akibat pelbagai sekatan barat, menyebabkan pendapatan sebenar warga Crimea susut separuhnya.
Bahan makanan yang biasanya dibekalkan dari Ukraine, akibat sekatan sudah sejak setahun dihentikan. Akibatnya bahan pangan yang jarang berlaku, harganya naik, sementara di sisi lain pendapatan warga justru turun. Warga melaporkan, kegiatan di Crimea setahun selepas pengilhakan, hanya terpusat pada urusan ketenteraan. Dilaporkan, penghantaran logistik dan bahan bakar untuk tentera naik dua kali ganda, sementara ironisnya warga mengalami kekurangan di segala lini kehidupan.
LAPORAN PILIHAN

Disepakati Gencatan Senjata di Timur Ukraine
Sidang Kemuncak Ukraine di Minsk sepakati gencatan senjata baru di kawasan konflik di timur Ukraine. Mulai 15 Februari semua senjata berat akan ditarik dari kawasan konflik. (12.02.2015)
Rusia Mula Latihan Perang di Crimea
Rusia memulakan latihan perang di sempadannya ke Ukraine di saat upaya penyelesaian damai Ukraine dilakukan intensif oleh Jerman dan Perancis. Sementara hasil pertemuan Merkel dengan Obama di Washington tetap belum jelas.

Putin Siap Kobarkan Perang Nuklear demi Crimea
Dalam sebuah filem dokumentari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku "siap" menggunakan senjata nuklear demi mempertahankan Semenanjung Crimea. Ia terlibat secara langsung dalam krisis di Ukraine.
 Wladimir Putin Porträt Mimik aggressiv verärgert
Crimea adalah Rusia dan Presiden Vladimir Putin "siap" mempertaruhkan perang nuklear demi merebut semenanjung di tepi Laut Hitam itu. "Kami awalnya sama sekali tidak berfikir buat memisahkan Crimea dan Ukraine, sampai terjadinya sebuah kerajaan di Kiev."

Pengakuan tersebut dibuat Putin dalam sebuah filem dokumentari yang dihasilkan stesen televisyen Rossija 1 dalam rangka memperingati satu tahun pengilhakan Crimea. Filem berjudul "Crimea: Laluan Menuju Tanah Air" itu menggambarkan peristiwa setahun silam terjadi berkat perancangan matang dan eskekusi yang tepat.

"Kami bersedia" meningkatkan status siap sedia nuklear Rusia ke tahap tertinggi, ujar Putin. "Tapi saya yakin situasinya tidak akan sejauh itu." Sang presiden mengaku mempertimbangkan perkara tersebut kerana ia tidak mengetahui apa reaksi Eropah dan Amerika Syarikat terhadap manuver Rusia di Crimea.

Crimea demi Kestabilan di Dalam Negeri

Filem tersebut ditayangkan saat berbagai kabar tak sedap mendakap Moscow. Vladimir Putin sendiri diterpa isu lantaran tak kunjung muncul di depan awam sejak 5 Mac lalu. Krisis ekonomi masih mengganas sejak sekatan barat serta kejatuhan harga minyak dunia.
1. Amerika Syarikat - 581 bilion USD
KEKUATAN KETENTERAAN TERBESAR 2015
1. Amerika Syarikat - 581 bilion USD
Belanjawan pertahanan AS tahun ini menyumbang kira-kira 39 peratus daripada jumlah keseluruhan anggaran semua negara di dunia untuk tentera, menurut kajian International Institute for Strategic Studies di London. Tercatat AS mempunyai kira-kira 1.3 juta kakitangan, lebih daripada 30,000 kenderaan lapis baja, 13,000 pesawat dan helikopter tempur, 10 kapal induk, 72 kapal selam dan puluhan kapal perang lain.

Perintah Persiapan Perang dari Moscow

Putin sendiri dijadualkan bertemu dengan Presiden Kyrgyzstan, Isnin ini (16/3) di St. Petersburg. Kehadirannya boleh dipastikan akan menanam isu liar yang beredar. Secara demonstratif, Putin yang diisukan sakit, Minggu (15/3) memerintahkan Armada Utara agar mengadakan latihan perang.

Sebanyak 40,000 pasukan, 41 kapal perang dan 15 kapal selam terlibat dalam aksi tersebut. Tujuan latihan itu adalah buat menguji seberapa cepat Armada Utara boleh bertindak balas terhadap ancaman.

Armada Utara adalah sebahagian daripada Tentera Laut Rusia yang pada masa Perang Dingin diletakkan di bulatan kutub. Saat ini Armada Utara mempunyai ibu pejabat di Severomorsk yang berdekatan dengan Norway.

Cina Mengimpikan Kekuatan Adidaya
Cina menaikkan bajet ketenteraannya. Perkembangan itu selaras dengan kepercayaan diri baru yang dipaparkan Beijing. Tapi kekuatan boleh ditunjukkan dengan pelbagai cara, tidak cuma tentera, menurut Alexander Freund.

Kekuatan tempur seperti sebuah negara kuasa besar pastinya belum dimiliki oleh China. Setakat ini Beijing cuma berbekal kekuatan ekonominya buat menebar pengaruh di dunia. Terkesan, dasar yang diambil semata-mata demi menjalankan mesin ekonomi.

China juga tidak pernah melibatkan diri ke dalam konflik-konflik besar, sekurang-kurangnya secara ketenteraan. Selama ini pertumbuhan ekonomi mendapat keutamaan. Tapi kini paradigma tersebut diyakini akan berubah, kerana kebelakangan China tampil semakin percaya diri, atau juga boleh disebut lebih agresif.

Kesan tersebut diperkuatkan dengan langkah China menambah belanjawan pertahanannya, walaupun lebih sedikit berbanding tahun lalu. Selama bertahun-tahun China melabur dana raksasa untuk memodenkan kekuatan militernya.


Adalah hak Cina untuk menjadi salah satu kuasa besar ketenteraan, selepas pertumbuhan ekonomi yang menganggumkan. Terlebih, negara-negara kuasa besar lain juga berulangkali memaksakan kepentingannya melalui kekuatan militer. Amerika Syarikat sudah pasti, sementara Rusia baru-baru ini menunjukkan ia melalui konflik di Ukraine.

Tapi logik sama mencetuskan perlumbaan senjata di Asia yang tidak cuma membuat bimbang negara jiran China, tetapi juga dunia antarabangsa. Perkembangan ini bukan cuma soal melindungi nadi ekonomi yang berdenyut di laluan perdagangan laut asia, melainkan berkembangnya paradigma umum bahawa konflik tidak lagi ditentukan oleh usaha diplomatik, melainkan melalui kekuatan militer.

Hal ini boleh berkesudahan bencana dan kesannya akan terasa di seluruh dunia. Kerana saat ini di samping China, negara-negara lain seperti India, Jepun, Filipina, Indonesia dan Vietnam ikut mengukuhkan tenteranya.

Potensi konflik ada banyak di Asia. Terutama pertindihan tuntutan seputar kepulauan tak berhuni di Laut China Selatan dan Timur menyimpan bahan letupan terbesar untuk membakar kekuatan nasionalis.

Pesawat Pengebom di Spratly?
PANGKALAN KETENTERAAN CINA DI LAUT CINA SELATAN
Pesawat Pengebom di Spratly?
Sejak pertengahan 2014 tentera China sibuk memperluaskan "Fiery Cross Reef" di tepi barat kepulauan Spratly. Pakar di "Centre for International and Strategic Studies" di Washington dan Asia Maritime Transparency Initiative meyakini, negeri tirai buluh itu tengah membina pangkalan udara sepanjang tiga kilometer. Landasan sepanjang itu mampu menampung pesawat pengebom jarak jauh jenis H-6 milik China
Sekilas konflik di kedua-dua kawasan perairan itu berkobar demi menjamin sumber-sumber alam. Tapi pada dasarnya tuntutan tersebut bertujuan memperluaskan pengaruh. Dan China memprovokasi dengan membina pangkalan tentera di kepulauan Spratly.

Sama Jepun, China baru-baru ini mengesahkan Undang-undang anti keganasan yang membenarkan tentera melindungi kepentingan negara di luar negeri.

Namun begitu kenaikan belanjawan ketenteraan China bukan bermakna Beijing tengah bersiap mengobarkan perang. Setakat ini negara-negara Asia masih menaruh perhatian pada pertumbuhan ekonomi. kerana ekonomi yang berkembang pesat mencipta kemakmuran. Dan semakin banyak yang mendapat manfaat, semakin minim pula pengaruh gerakan nasionalis, entah itu di Beijing, Tokyo atau Washington.
Terlebih kekuatan boleh didemontrasikan dengan banyak cara. Kerana saat ini pun China sudah menjadi negara kuasa besar tanpa sekurang-kurangnya menggunakan kekuatan militernya.
Kekuatan Tentera Indonesia Duduki Kedudukan ke-12 di Dunia
 

Askar TNI AL terlibat baku tembak dengan musuh saat Simulasi Latihan Kesihatan Bersepadu TNI AL di Jeti Madura Ujung Koarmatim, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/7). (Antara // Zabur Karuru)
Askar TNI AL terlibat baku tembak dengan musuh saat Simulasi Latihan Kesihatan Bersepadu TNI AL di Jeti Madura Ujung Koarmatim, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/7).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Suruhanjaya I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta berkata, peringatan kemerdekaan RI ke-70 boleh menjadi momentum bangsa untuk merefleksi kekuatan pertahanan yang dimiliki. Indonesia harus menjadi negara yang kuat dalam ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan.

"Indonesia yang kuat pertahanannya bukan untuk menjadi ancaman bagi bangsa lain, tetapi untuk kesejahteraan bangsa sendiri. Selain itu juga agar Indonesia dihormati oleh bangsa-bangsa lain dan menyumbang dalam memelihara perdamaian dunia sebagaimana amanah UUD 1945," katanya, Kamis, (6/8 ).

Semangat kemerdekaan Indonesia yang ke-70 harus dicerminkan untuk memperbaiki kekuatan pertahanan Indonesia. Agensi penarafan kekuatan tentera dunia Global Fire Power Military pada tahun 2015 ini meletakkan Indonesia berada pada urutan ke-12 dengan Power Index 0.5231.

Dengan semangat kemerdekaan, Indonesia harus meningkatkan power index-nya. Ia berharap pada 2016 power index Indonesia boleh masuk 10 besar kekuatan tentera dunia dan pada 2024 boleh masuk lima besar dunia.

"Untuk mencapai itu perlu peningkatan SDM, alutsista, dan anggaran. Personel tentera saat ini berjumlah 400 ribu dan mereka mempunyai kemampuan tempur cukup baik," ujarnya.

Sukamta menjelaskan, Indonesia mempunyai sejumlah pasukan elite khas di masing-masing matra, seperti Kopassus dan Raider di AD, Paskhas dan Denbravo (Detasemen Bravo) 90 di AU, Kopaska (Komando Pasukan Katak), Yontaifib (Batalion Intai Amfibia), dan Denjaka ( trup Jala Mangkara) di AL.

Daya tempur personel TNI mungkin saja masih lebih unggul daripada negara-negara lain jika dihadapkan secara vis a vis di lapangan tanpa senjata.

"Daya survival dan daya tempur pasukan elit kita sudah diakui kehebatannya oleh negara-negara lain. Ini jadi kebanggaan tersendiri, tapi jangan terlena, Indonesia harus meningkatkan kuantiti dan kualitinya," katanya.

Dari tahun ke tahun, katanya, bajet untuk membeli dan mengemaskini alutsista terus meningkat. "Kami juga menggalakkan agar bajet tersebut terus dipertingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya," ujarnya lagi.

Ia menambahkan jika SDM, alutsista, dan anggaran terus dipertingkatkan baik kuantiti dan kualitinya melalui program Renstra dan Minimum Essential Forces (MEF), Indonesia boleh masuk jadi lima besar kekuatan militer dunia pada 2024.

Inilah 10 Negara dengan Kekuatan Tentera Terbesar 2015
10 Negara dengan Kekuatan Tentera Terbesar 2015
Penunjuk kekuatan tentera dapat dilihat dari besarnya anggaran yang disediakan, jumlah alutsista yang tersedia, serta kecanggihannya yang dimiliki. Siapakah negara-negara yang mempunyai kekuatan tentera terbesar pada tahun 2015 ini?

1. Amerika SyarikatDengan anggaran kira-kira 581 bilion USD, Amerika Syarikat dinobatkan sebagai negara dengan kekuatan tentera terbesar di dunia. Selain itu, Amerika Syarikat tercatat mempunyai kira-kira 1.3 juta kakitangan, lebih daripada 30,000 kenderaan lapis baja, 13,000 pesawat dan helikopter tempur, 10 kapal induk, 72 kapal selam dan puluhan kapal perang lain.

2. ChinaDengan anggaran kira-kira 129 bilion USD, China semakin ditakuti dan menjadikannya sebagai negara dengan kekuatan tentera kedua terbesar didunia selepas Amerika Syarikat. China tercatat mempunyai lebih dari 9000 kereta kebal, 3000 pesawat dan helikopter tempur serta 70 kapal perang. Selain itu, China juga saat ini sedang mengembangkan Jet Tempur siluman yang diberi nama Shenyang J-31.

3. Arab SaudiSaat ini, Arab Saudi telah diiktiraf sebagai negara dengan kekuatan tentera terkuat di Asia dan ketiga di dunia. Dengan anggaran 81 bilion USD, Arab Saudi mampu membeli kira-kira 500 jet pejuang moden, 800 kereta kebal Leopard 2, 7000 kenderaan lapis baja dan sekitar 230 ribu tentera.

4. RusiaDengan anggaran kira-kira 70 bilion USD, Rusia bertengger sebagai negara keempat yang mempunyai kekuatan ketenteraan terbesar di dunia. Tentera Rusia saat ini mempunyai 800 ribu tentera, kira-kira 45 ribu kenderaan lapis baja, 3000 pesawat dan helikopter tempur serta sebuah kapal induk dari jenis Admiral Kuznetsov.

5. InggerisInggeris mempunyai belanjawan tentera tahunan kira-kira 62 bilion USD, dengan anggaran tersebut menjadikan Inggeris menduduki ranking kelima sebagai negara yang mempunyai kekuatan tentera terbesar di dunia. Secara umum kekuatan tentera Inggeris tergolong sederhana, dengan kira-kira 200 ribu tentera, 330 pesawat dan helikopter tempur serta dua kapal induk dari kelas Queen Elizabeth.

6. PerancisPerancis mempunyai belanjawan ketenteraan sebanyak 53 bilion USD, sehingga negara ini dinilai sebagai negara dengan kekuatan tentera keenam terbesar di dunia. Kekuatan utama tentera Perancis terletak di udara dan darat, dengan 600 pesawat dan helikopter tempur, 228 ribu tentera dan lebih dari 8000 kenderaan lapis baja. Sementara di laut negeri di tengah-tengah Eropah ini mempunyai sebuah kapal induk bertenaga nuklear, Charles de Gaulle (R91).

7. JepunJepun yang digelar sebagai negara matahari terbit ini ternyata juga masuk sebagai negara dengan kekuatan tentera terbesar di dunia. Dengan anggaran kira-kira 48 bilion USD, menjadikan Jepun sebagai negara dengan ranking ketujuh dalam hal kekuatan tentera dunia. Jepun mempunyai sedozen pesawat pengintai dan 6 pesawat pejuang siluman F-35. Selain itu Jepun juga mempunyai kapal induk Izumo sehingga angkatan laut Jepun disebut sebagai yang paling canggih dan terlatih di Asia.

8. IndiaNegeri Hindustan ini rupanya tidak boleh dipandang sebelah mata, dengan anggaran kira-kira 45 bilion USD, menjadikan India sebagai negara dengan kekuatan tentera kelapan terbesar di dunia. Tercatat India mempunyai lebih dari 1000 pesawat dan helikopter tempur, 15 ribu kenderaan lapis baja dan dua kapal induk, antara lain bekas Kesatuan Soviet kelas Kiev, INS Vikramaditya yang baru selesai nafas baru.

9. Jerman


Inilah 10 Negara dengan Kekuatan Tentera Terbesar 2015
10 Negara dengan Kekuatan Tentera Terbesar 2015
Penunjuk kekuatan tentera dapat dilihat dari besarnya anggaran yang disediakan, jumlah alutsista yang tersedia, serta kecanggihannya yang dimiliki. Siapakah negara-negara yang mempunyai kekuatan tentera terbesar pada tahun 2015 ini?

1. Amerika SyarikatDengan anggaran kira-kira 581 bilion USD, Amerika Syarikat dinobatkan sebagai negara dengan kekuatan tentera terbesar di dunia. Selain itu, Amerika Syarikat tercatat mempunyai kira-kira 1.3 juta kakitangan, lebih daripada 30,000 kenderaan lapis baja, 13,000 pesawat dan helikopter tempur, 10 kapal induk, 72 kapal selam dan puluhan kapal perang lain.

2. ChinaDengan anggaran kira-kira 129 bilion USD, China semakin ditakuti dan menjadikannya sebagai negara dengan kekuatan tentera kedua terbesar didunia selepas Amerika Syarikat. China tercatat mempunyai lebih dari 9000 kereta kebal, 3000 pesawat dan helikopter tempur serta 70 kapal perang. Selain itu, China juga saat ini sedang mengembangkan Jet Tempur siluman yang diberi nama Shenyang J-31.

3. Arab SaudiSaat ini, Arab Saudi telah diiktiraf sebagai negara dengan kekuatan tentera terkuat di Asia dan ketiga di dunia. Dengan anggaran 81 bilion USD, Arab Saudi mampu membeli kira-kira 500 jet pejuang moden, 800 kereta kebal Leopard 2, 7000 kenderaan lapis baja dan sekitar 230 ribu tentera.

4. RusiaDengan anggaran kira-kira 70 bilion USD, Rusia bertengger sebagai negara keempat yang mempunyai kekuatan ketenteraan terbesar di dunia. Tentera Rusia saat ini mempunyai 800 ribu tentera, kira-kira 45 ribu kenderaan lapis baja, 3000 pesawat dan helikopter tempur serta sebuah kapal induk dari jenis Admiral Kuznetsov.

5. InggerisInggeris mempunyai belanjawan tentera tahunan kira-kira 62 bilion USD, dengan anggaran tersebut menjadikan Inggeris menduduki ranking kelima sebagai negara yang mempunyai kekuatan tentera terbesar di dunia. Secara umum kekuatan tentera Inggeris tergolong sederhana, dengan kira-kira 200 ribu tentera, 330 pesawat dan helikopter tempur serta dua kapal induk dari kelas Queen Elizabeth.

6. PerancisPerancis mempunyai belanjawan ketenteraan sebanyak 53 bilion USD, sehingga negara ini dinilai sebagai negara dengan kekuatan tentera keenam terbesar di dunia. Kekuatan utama tentera Perancis terletak di udara dan darat, dengan 600 pesawat dan helikopter tempur, 228 ribu tentera dan lebih dari 8000 kenderaan lapis baja. Sementara di laut negeri di tengah-tengah Eropah ini mempunyai sebuah kapal induk bertenaga nuklear, Charles de Gaulle (R91).

7. JepunJepun yang digelar sebagai negara matahari terbit ini ternyata juga masuk sebagai negara dengan kekuatan tentera terbesar di dunia. Dengan anggaran kira-kira 48 bilion USD, menjadikan Jepun sebagai negara dengan ranking ketujuh dalam hal kekuatan tentera dunia. Jepun mempunyai sedozen pesawat pengintai dan 6 pesawat pejuang siluman F-35. Selain itu Jepun juga mempunyai kapal induk Izumo sehingga angkatan laut Jepun disebut sebagai yang paling canggih dan terlatih di Asia.

8. IndiaNegeri Hindustan ini rupanya tidak boleh dipandang sebelah mata, dengan anggaran kira-kira 45 bilion USD, menjadikan India sebagai negara dengan kekuatan tentera kelapan terbesar di dunia. Tercatat India mempunyai lebih dari 1000 pesawat dan helikopter tempur, 15 ribu kenderaan lapis baja dan dua kapal induk, antara lain bekas Kesatuan Soviet kelas Kiev, INS Vikramaditya yang baru selesai nafas baru.

9. JermanPernah menjadi negara yang paling ditakuti di dataran Eropah, kini dengan anggaran kira-kira 44 bilion USD membawa Jerman bertengger diposisi kesembilan sebagai negara yang mempunyai kekuatan tentera terbesar di dunia. Kekuatan terbesar tentera Jerman terletak di darat dengan lebih dari 5000 kenderaan lapis baja, antara lain Leopard 2 yang berteknologi moden. Namun tentera Jerman dinilai berdaya gempur rendah berbanding Inggeris atau Perancis.

10. Korea SelatanTak disangka, negeri gingseng yang mengeluarkan anggaran 34 bilion USD menjadikannya sebagai salah satu negara yang mempunyai kekuatan tentera terbesar di dunia. Tercatat Korea Selatan mempunyai lebih dari 5000 kereta kebal, 650 ribu tentera, serta 750 pesawat dan helikopter tempur.
Pernah menjadi negara yang paling ditakuti di dataran Eropah, kini dengan anggaran kira-kira 44 bilion USD membawa Jerman bertengger diposisi kesembilan sebagai negara yang mempunyai kekuatan tentera terbesar di dunia. Kekuatan terbesar tentera Jerman terletak di darat dengan lebih dari 5000 kenderaan lapis baja, antara lain Leopard 2 yang berteknologi moden. Namun tentera Jerman dinilai berdaya gempur rendah berbanding Inggeris atau Perancis.

10. Korea SelatanTak disangka, negeri gingseng yang mengeluarkan anggaran 34 bilion USD menjadikannya sebagai salah satu negara yang mempunyai kekuatan tentera terbesar di dunia. Tercatat Korea Selatan mempunyai lebih dari 5000 kereta kebal, 650 ribu tentera, serta 750 pesawat dan helikopter tempur.

Rekrut 100 Juta Kader Bela Negara
(LKBN Antara) Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyampaikan pendedahan berkaitan pembentukan kader bela negara di Jakarta, Senin (12/10). (88)
JAKARTA- Keinginan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu merekrut 100 juta warga negara Indonesia membentuk kader-kader bela negara akan segera diwujudkan.

"Potensinya besar sekali, daripada 250 juta penduduk Indonesia, kira-kira 100 juta di antaranya berpotensi menjadi kader bela negara militan," kata beliau di Pejabat Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Senin (12/10). Dia didampingi Pengarah Bela Negara Kementerian Pertahanan, Laksamana Pertama M Faisal.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan mendadar 4.500 kader pembina bela negara yang direkrut dari 45 kabupaten / kota se-Indonesia. Jumlah itu baru embrio awal, yang akan terus dilanjutkan hingga menyentuh semua lapisan masyarakat. Bahkan Presiden Jokowi bakal turut melantik kader tersebut.

"Ini bukan wajib militer seperti di negara-negara lain," kata Ryacudu yang buru-buru meluruskan arti bela negara bukan wajib militer. M Faizal menambah, program bela negara tidak mencontohi Korea Selatan dan Singapura.

"Kalau Korea Selatan dan Singapura itu wajib militer, kita wajib bela negara. Yang jelas kita tetap bertekad tingkatkan kedisiplinan, dan kesedaran akan hak dan tanggungjawabnya kepada negara, "kata Faisal. Berasingan, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memastikan program bela negara itu berbeza dengan progam wajib militer. Kegiatan bela negara lebih kepada menanamkan sikap disiplin, terutama bagi anak muda.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menilai program tersebut bukanlah untuk melatih rakyat menggunakan senjata. Program tersebut tepat sebagai persiapan pembentukan komponen cadangan. Dia menjelaskan, sistem pertahanan negara ada tiga lapis, yakni komponen TNI, komponen cadangan, dan komponen penyokong. Ketiga komponen tersebut harus sinergi.

Cinta Tanah Air

Mengenai siapa yang bakal dikenakan wajib bela negara? Ryamizard menyebutkan bagi warga yang berusia 50 tahun ke bawah. "Untuk menumbuhkembangkan cinta Tanah Air, berupa latihan fizikal dan psikologi. Batasan umur 50 ke bawah, ini never ending process, sejak PAUD hingga perguruan tinggi, "ceritanya. Semua yang berusia 50 tahun ke bawah, apa pun kerjayanya bermula dari pensyarah sehingga rektor.

Tapi memang intensitas beratnya latihan disesuaikan. Sebagai langkah awal, lokasi pendadaran memanfaatkan instalasi- pemasangan tentera yang telah ada selama ini. Di antaranya Depo Pendidikan dan Latihan Tempur di masing-masing komando daerah tentera (Kodam). Bahkan pada 19 Oktober dilakukan seremoni secara serentak di seluruh Indonesia.

Secara materi, modul dan kurikulum pendadaran bela negara ini telah disusun dengan melibatkan semua ahli dan pihak berkepentingan agar sesuai untuk semua peringkat usia dan kalangan. Bahan asas meliputi penegasan Pancasila sebagai dasar negara, cinta Tanah Air, nilai kegotong-royongan, hingga kerelaan berkorban demi kepentingan negara.

Yang tidak kalah penting adalah penanaman nilai-nilai moral, watak, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara praktikal, kegunaan kader bela negara ini boleh menjadi garda depan untuk menangani banyak permasalahan bangsa. Ia pun menyebutkan ancama negara adalah nirmiliter.

Ia mengelompokkan menjadi lapan kategori. Mulai dari keganasan, bencana alam mengingat Indonesia berada di lingkar cincin api. Seterusnya adalah pelanggaran sempadan negara, potensi ancaman dari gerakan separatisme, penyebaran penyakit, potensi serangan siber dari mancanegara. Selanjutnya adalah dadah. Yang terakhir adalah penyusupan budaya.

Sementara kalangan DPR menganggap rancangan tersebut sukar difahami. Kritikan datang dari anggota Suruhanjaya I DPR dari Fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin. "Rasanya sukar difahami," kata dia. Mayjen TNI (Purn) ini melihat target jumlah orang sebanyak 100 juta orang itu kelewat hebat. Padahal sarana Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) TNI sangat terhad, hanya mampu menampung 600 orang sahaja.

"Kalau sasaran 100 juta orang dalam 10 tahun maka sasaran 10 juta orang setiap tahun atau 833.000 orang per bulan. Jumlah ini sangat hebat, "sorotnya. Dasar hukum bela negara juga dinilainya masih belum ada. Indonesia belum punya UU Bela Negara, padahal UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 sudah mewajibkan bela negara dan pada ayat 5 mandat agar bela negara diatur dalam Undang-undang.

"Menurut UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 3 juga disebutkan, ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, latihan asas ketenteraan secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan UU. Jadi sampai sekarang kita belum mempunyai Akta Bela Negara, "kata Hasanuddin.

Tanpa UU, Keppres, atau Perpres, akan sukar mewujudkan dasar bela negara itu. Titik selanjutnya, Hasanuddin mengetengahkan soal bajet. "Menurut hemat saya, perlu kita bincangkan semula, apabila wang negara semakin terbatas kita harus lebih taat menentukan keutamaan mana yang paling utama demi kepentingan bangsa dan negara," kata Hasanuddin.

Apakah Perang dunia III akan terjadi, bila manusia menggunakan dalil atau petunjuk Al Quran, pasti tidak akan pernah terjadi namanya perang dunia III, kerana Allah di Al Quran berfirman, dosa seseorang yang membunuh manusia lain, tampa sebab syarrie, maka seakan dia menanggung dosa seluruh manusia, dan bila seseorang melindungi (menyelamatkan) satu jiwa manusia, seakan dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia.
Oleh sebab itu Kata Allah, setiap manusia bila mereka mati dan pada hari kebangkitan (akhirat), maka masalah hubungan manusia dengan Allah yang pertama kali dihisab (dimintai pertanggungjawaban) adalah soal solat (dan konsisten menjalankan rukun Islam), dan soal hubungan antar manusia adalah soal darah, soal hubungan baik kita pada sesama manusia, sama ada baik kepada orang tua kita, saudara-mara, seama jiran, antar bangsa, suku, bangsa, adakah kita telah berbuat baik terhadap mereka, seperti melindungi mereka atau membantu mereka yang tengah dihimpit kemiskinan (kelaparan ) dan kesulitan hidup lain). Bila kita telah benrbuat baik pada sesama manusia ganjaran pahala dari Allah adalah Syurga, sebaliknya bila kita menyakiti apalagi sampai membunuh jiran kita balasan dari Allah adalah Neraka.
Apakah Perang Dunia III akan pernah terjadi hanya Allah semata yang tahu, kerana semua itu sudah ditakdirkan Allah dan sudah di tulis dalam kitab:

"Lauh Mahfuz".

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan semua takdir seluruh makhluk sejak lima puluh ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi". (HR. Muslim no. 2653).

"Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah ". (QS. Al-Hadid: 22 )


No comments:

Post a Comment