!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Thursday, August 27, 2015

Engjëjt lutje për dorështrënguar, bujare dhe fadilah Sure el-Ihlas.

Udhëtim nuk u përfundua (357)

(Pjesa 357), Depok, West Java, Indonnesia, 26 gusht, 2015 1:06).

Engjëjt lutje për dorështrënguar, bujare dhe fadilah Sure el-Ihlas.

Profeti Muhamed ka thënë se engjëlli gjithmonë lutet që prona koprac shkatërruar, dhe lutem që një person bujar në ushqim të dyfishtë kanate dhe shpërblim, si edhe fadilah ekuivalent Al-Ikhas për të lexuar Kuranin 1/3.Lutja e mbylljes engjëjt për koprac / rrëmbyes shkatërruar nga thesari

Nga
Dr. Shejh bin Fadl Divine Zhuhur Divine


Në mesin e atyre që dido'akan me shëmtinë nga engjëjt janë ato që koprac për berinfak në rrugën e Allahut subhanehu ve, ka kaluar argumentet të cilat tregojnë se, ndër të cilat janë:

Imam el-Buhariu dhe Imam Muslimi ka transmetuar nga Ebu Hurejra radi anhu, tha ai, "I Dërguari sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem ka thënë:

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا, ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.

"Jo një ditë të vetme, në të cilën një skllav ishte për të, përveç dy engjëjt poshtë tek ai. Njëri nga të dy thanë: "O Allah, jep të ndryshojë [1] për njerëzit që berinfak." Ndërsa tjetri tha: "O Allah, të shkatërrojë [2] pasuria e koprrac." [3]

Al-Malla 'Ali el-Kariu ka thënë në Sherh hadith, "Kuptimi i' dorështrënguar 'këtu është koprac si një përfitim ose pronës për të tjerët." [4]

El-Hafiz Ibn Haxher rahimahullah ka thënë: "Namazi me të thotë se prona është shkatërruar vetë shkatërruar ose pronari i pronës, që do të thotë humbjen e mirësisë, sepse unë kam qenë i zënë me diçka tjetër." [5]

Imami, Imam Ahmedi, Ibn Hibbani dhe el-Hakim transmetuar nga Abud Darda radiallahu anhu, tha ai, "ka thënë Profeti salallahu alejhi ue selam:

ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين, يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين, اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا مالا تلفا.

"Kjo nuk është e agim por u dërgua për të dy palëve janë dy engjëj që qau. Të gjithë banorët e tokës për të dëgjuar përveç xhinët dhe njeriut, ata të dy thanë:" O njerëz menghadaplah ju për Rabb prej jush, për shkak të lehtë dhe mjaft ajo sigurisht që është më e mirë se shumë, por të përdorura për zbavitje zbavitje, dhe kjo nuk është një muzg, por u dërgua në mes të dy palëve janë dy engjëj që klithte për ndihmë, të gjithë banorët e tokës për të dëgjuar përveç xhinët dhe njeriut, ata të dy thanë: "O Allah, jep të ndryshojë për njerëzit që berinfak dhe shkatërrojnë pronën dorështrënguar. '"[6]

Dy Imam, Ahmedi dhe Ibn Hibbani ka transmetuar nga Ebu Hurejra radiallahu anhu, nga lem selam e sallallahu alejhi selam, ai tha:

إن ملكا بباب من أبواب السماء يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا, وملكا بباب آخر يقول: اللهم أعط منفقا خلفا وعجل لممسك تلفا.

"Me të vërtetë një engjëll në një derë nga dyert e qiellit, duke thënë:" Kushdo që huazohet në këtë ditë, ai do të kthehet në ditë. "Dhe një engjëll përsëri i cili është në derë Tjetra përkundrazi thoshte:" O Allah, jep të ndryshojë për njerëzit që berinfak dhe shkatërrimit të pronës percepatlah personi koprac. "[7]

Shpresojmë, me lavdinë e Perëndisë për të gjithë ne, ne hyjmë në klasë të njerëzve të cilët janë berinfak dido'akan me zëvendësimin nga engjëjt, dhe nuk është e përfshirë në klasën e njerëzve që dido'akan koprac me shkatërrim nga ana e engjëjve. Aamiin po Dzal Jalaali uel Ikraam.


Lutja e mbylljes ANGELS Për njerëzit që ata marrin berinfak për të zëvendësuar atë që DIINFAKKANNYA
Në mesin e atyre që e pranuan namazin nga engjëjt janë ata që gjithmonë berinfak në rrugën e mirësisë, dhe në mesin propozim që tregon ajo është:

1. Imam Buhariu dhe Imam Muslimi ka transmetuar nga Ebu Hurejra radi Allahu anhu, ai tha: "I Dërguari sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem ka thënë:

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.

"Jo një ditë të vetme, ku në mëngjes një shërbëtor në dispozicion të tij, por dy engjëll poshtë tij, një nga dy thanë:" O Allah, jep të ndryshojë [1] për njerëzit që berinfak "E tjetri tha:". O Allah , të shkatërrojë [2] (pronës) koprrac. "[3]

Ndër gjërat që ne mund të kuptojmë atë nga hadithi i lartpërmendur esh-Shaadiqul që Mashduuq, se Profeti ynë salallahu alejhi ue selam ka raportuar se në fakt engjëjt luten që Allahu xhele shanuhu zëvendëson personin berinfak thesar.

Al-Allama el-'Aini kur shpjeguar hadithin thotë: "Kuptimi khalaf është një zëvendësim, si në një frazë të:. Kuptimi" Akhlafallaahu Khalfan 'është Perëndia marrë vendin e tij "[4]

Al-Mulla Ali el-Kariu kur shpjeguar këtë hadith thotë: "Khalaf është një zëvendësim që do të thotë i madh, një zëvendësues i mirë në botë dhe të shpërblehen në botën tjetër, në këtë rast Allahu xhele shanuhu thotë:

وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين

"Dhe çfarë artikuj keni shpenzuar, All-llahu do t'i zëvendësojë ato, dhe Ai është Dhënësi i fat i mirë, si dhe të jetë e mundur." [Sebe ': 39] [5]

Al-Allama el-'Aini shpjegojë faidah-faidah që mund të nxirren nga hadithi duke thënë: "Dhe në të ka lutja Angel, ndërsa namazi është një lutje që engjëll gjithmonë do të jepet në argumentin e fjalëve të lem selam 'selam lem selam: "Kushdo që është të folurit e duhur aminnya duke thënë amen engjëjt, ajo është e falur mëkatet e kaluara" [6].

Dhe se përkufizimin e dhurimit, siç shprehet nga dijetarët, është infak në bindje, donacion në një shpirt fisnik, donacion për familjen, mysafirët darkë, Sadakaja dhe të tjerët nuk janë kritikuar dhe nuk kategorizohet si mbeturina. [7]

2. Priftërinjtë, dmth Ahmedi, Ibn Hibbani dhe el-Hakim transmetuar nga Abud Darda radiallahu anhu, ai tha: "I Dërguari sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem ka thënë:

ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان, يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا.

"Kjo nuk është agim por u dërgua në të dy anët janë dy engjëj që klithte për ndihmë, të gjithë banorët e tokës për të dëgjuar përveç xhinët dhe njeriut, ata të dy thanë:" O njerëz menghadaplah ju për Rabb prej jush, për shkak të lehtë dhe mjaft ajo sigurisht që është më e mirë se shumë, por të përdorura për zbavitje zbavitje. Dhe kjo nuk është e perëndimit të diellit, por u dërgua në mes të dy palët janë dy engjëj që klithte për ndihmë, të gjithë banorët e tokës për të dëgjuar përveç xhinët dhe njerëzit, ata të dy thanë: "O Allah, jep të ndryshojë për njerëzit që berinfak, dhe të shkatërrojë (pasurinë) e koprrac". [8]

3. Dy Imam, Ahmedi dhe Ibn Hibbani ka transmetuar nga Ebu Hurejra radiallahu anhu, nga lem selam e sallallahu alejhi selam, ai tha:

إن ملكا بباب من أبواب السماء يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا وملكا بباب آخر يقول: اللهم أعط لمنفق خلفا وعجل لممسك تلفا.

"Me të vërtetë një engjëll në një derë nga dyert e qiellit them:" Kushdo që huazohet në një ditë, ai do të kthehet në ditën e ardhshme, dhe Engjëlli i të tjera si në derë tjetër, duke i thënë: "O Allah, jep të ndryshojë për njerëzit berinfak dhe menjëherë të shkatërrojë (pronës) koprrac. "[9]

Imam Ibn Hibbani sigurojë kapitull me titullin e këtij hadithi: ". Angels namazin për njerëzit me berinfak zëvendësuese dhe për njerëzit që koprac shkatërruar pasurinë e vet" [10]

Allahu xhele shanuhu të na bëjnë njerëzit që janë gjithmonë berinfak, që dido'akan me zëvendësimin nga ana e engjëjve.

Aamiin, Yaa Dzal Jalaali uel Ikraam.

[Kopjuar nga libri Man Tushallii 'alaihimul Malaa-ikatu ue Man Tal'anuhum, Autor Dr. Shejh bin Fadl Zhuhur Hyjnore Hyjnore, në indonezisht Titulli: Njerëzit Në Do'aka Engjëjve, Beni Translators Sarbeni, Reader Botuesit Ibn Kethiri]

SUREN sinqertë, të krahasueshme me një të tretën e Kur'anitPërmendur në hadithin autentik:

أبيه عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن

I Ebi Seid el-Kudri, se ka njerëz dëgjojnë dikush lexuar "Kul huwallahu diel", dhe përsëritet. Të nesërmen, ai erdhi tek Profeti salallahu alejhi ue selam dhe të raportojë atë, si në qoftë se ai u shkarkua. Pastaj Profeti tha: "Pasha Atë që shpirti im në dorën e Tij, ai është i krahasueshëm me një të tretën e Kur'anit". [Sahih Buhari, nr. 5013].

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن

I Ebi Sa'id, ai tha: "I Dërguari sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem tha shokëve të tij:" A ndonjë nga ju ishin në gjendje për të lexuar një të tretën e Kur'anit në një natë? " atëherë ajo është kundër tyre, dhe (ata) e pyeti: "Kush prej nesh është i aftë, O i Dërguari i Allahut" i-lAllahu? alejhi ue selem gjithashtu ka thënë: ". Allahul-wahidu Samad është një e treta e Kur'anit" [Sahih Bukhari nr. 5015].

Sheikh el-Islam Ibn Tejmije rahimahullah ka thënë: "Kjo, është, se Kurani u shpall që të jetë tri pjesë. Së treti është ligji, një e treta përmban një premtim dhe një kërcënim, dhe pjesët e tretë që përfshijnë emrat dhe atributet e Perëndisë; dhe kjo letër për të mbledhur emrat dhe vetitë e Allahut () ". [Përgjigje 'alil-Ilmi uel-Besimi, f. 113].

Sheikh el-Islam rahimahullah ka gjithashtu ka thënë: "Nëse (Kul huwallahu diel) është e krahasueshme me një të tretën e Kuranit, kjo nuk do të thotë se është më e rëndësishme se el-Fatihah; as të jetë i kënaqur Kur'an lexim duke lexuar atë tri herë. Megjithatë, nëse lexoni (Kul huwallahu diel) përveç sa më shumë që tre herë ose më shumë se kaq, lexuesit të marrë shpërblimin që është i krahasueshëm me një të tretën e Kur'anit, por krahasimi nuk është diçka e llojit ". [Përgjigje 'alil-Ilmi uel-Besimi, f. 133, 134].

Kur kjo letër është lexuar kur të bëjë me, është marrë efektin që dallimi në mes të një person në tjetrin nuk është e njëjtë, e cila është me ndikim dhe të tjerët nuk kishte efekt. Në këtë rast Sheikh el-Islam ka thënë: "Nuk është (Kul huwallahu diel) të gjithë është e dobishme për të gjithë." [Përgjigje 'alil-' Ilmi uel-Besimi, f. 141].

Shejh Abdurrazaq shpjegon: "Nuk është ndryshim në efektin e leximit që lexohet, edhe nëse shkronja lexohet njëjtë, për shkak të ndikimit të lexuesit zemër të ndershmërisë, sinqeritetit, vlerësim, besim, shpresë dhe kekhusyu`an ...".

(Përshtatur nga Fiqh al Idiyyah uel-Adzkar, Shejkh 'Abdurrazaq bin' Abd al-Muhsin el-'Abbad, 1 / 89- 93).


[Kopjuar nga edicioni i revistës së As-Sunetit 03 / Year XII / 1429H / 2008M. Publikuar Fondacioni Lajnah Istiqomah Surakarta, JL. Solo - Solo Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo 57 183 Tel. 0271-761016]


VIRTYTI LEXONI ulëseve artikull


الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم

Ndër propozim që tregoi parësinë lexuar Seksioni Karrige, gjegjësisht hadithin e Ebu Hurejres radiallahu anhu, ai tha: ". I Dërguari i jep për mua për të mbajtur bamirësinë në muajin e Ramazanit pastaj dikush erdhi tek unë dhe vjedhjen e ushqimit (Zeqat) ...." Në fund të hadithit , hajdut ka thënë: ". Nëse ju doni për të fjetur, lexoni" Pjesa karrige ", sepse ruajtja e Perëndisë do të shkojë me ty dhe shejtani nuk do të keni qasje deri në agim" Atëherë Profeti tha: "Ai i ka thënë të vërtetën, edhe pse ai ishte një gënjeshtar. Ai është djalli. "[Transmetuar nga el-Buhari, 2311].

Ayat Kursi është përshkruar edhe për t'u lexuar pas namazeve obligative. Ebu Umame radiallahu anhu përcjellë virtytet e saj përmes fjalëve të lem selam e sallallahu alejhi selam që thotë (kuptimi): ". Kushdo që e lexon Ayat Kursi pas çdo namazi të detyrueshëm, atëherë askush nuk e ndaloi atë për të shkuar në qiell, por në vdekje" HR, një-Nesai, shih Xhami Sahih (5/339), çështja është se nuk ka asnjë pengesë mes tij dhe Xhenetit përveç vdekjes.

Shejh Bin Baz rahimahullah ka shpjegojë aftësitë e tij duke thënë: ". Ky ajet është shumë i madh dhe ka përparësi në Librin e Allahut Për shkak se ajo përmban Teuhidin dhe sinqeritetin ndaj Perëndisë l, dhe shpjegoi në lidhje me madhështinë e tij Kur dikush lexon këtë ajet pas çdo lutje, atëherë. ai do të kujdeset për ndonjë krim, si dhe në qoftë se lexuari kur gjumi ". [Maxhmu Makalat ue Fetaua Ibn Baz, 9/323].

(Përshtatur nga el-Hisnu el-waqi, Sheikh Dr 'Abdullah bin Muhamed es-Sad-Han, taqdîm (futja) i Shejkh Dr' Abdullah bin 'bin Abdirrahmân Jibreen)

[Kopjuar nga edicioni i revistës së As-Sunetit 02 / Year XII / 1429H / 2008M. Publikuar Fondacioni Lajnah Istiqomah Surakarta, JL. Solo - Solo Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo 57 183 Tel. 0271-761016]

No comments:

Post a Comment