!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Sunday, August 2, 2015

Tanda-tanda datangnya Hari Kiamat.

Perjalanan yang belum selesai (329)

 (Bahagian ke tiga ratus dua puluh sembilan), Depok, Jawa Barat, Indonesia, 02 Ogos 2015, 19.31 WIB)

Tanda-tanda datangnya Hari Kiamat.

Filem Armageddon yang dibintangi bintang filem Bruce Wllis buatan Hollywood menceritakan kisah tentang akan terbang (meluncurnya) benda angkasa (meteor) menuju bumi.
Dalam filem itu berkat teknologi dan kemampuan manusia, dapat memantau (memonotor) akan datangnya benda luar angkasa itu ke bumi.
Maka dikirimlah pesawat angkasa luar yang akan menembak dengan senjata nuklear meteor itu sebelum mencapai bumi. Tapi itu hanya dongeng (cerita fiksyen) kejuruteraan manusia yang belum pernah terjadi.
Namun pada kenyataannnya di luar angkasa terdapat berbilion benda angkasa (anta lain meteor) yang berjalan sesuai garis edarnya.
Di dalam Al Qur-an Al Hajj ayat 65 Allah dengan ilmu yang dimilikinya (peraturan Allah) yang mengatur dan menjaga agar benda ruang angkasa itu tetap pada garis edarnya, agar berputar dan berlalu lalang dengan teratur, dengan Ilmu Allah juga Bumi bersalut perisai (atmosfera bumi ) agar setiap benda luar anggkasa tidak sampai masuk menembusi bumi.
Namun, seandainya Allah tidak menjaganya, pasti meteor itu akan menghancurkan bumi, dan seluruh isi bumi, termasuk gunung akan hancur seperti debu, kalau Allah memerintahkan kehancuran bumi atau yang disebut Al Quran sebagai datangnya hari Kiamat.
Hanya saja hanya Allah sahaja yang mengetahui kapan datangnya Hari Kiamat itu. Nabi Muhammad hanya diberitahu oleh Malaikat Jibril hanya tanda-tandanya sahaja, kerana Malaikat Jibril pun tidak diberitahu Allah kapan akan datang Hari Kiamat itu.
Nabi Muhammad pernah bersabda bahawa hari kiamat itu sudah dekat dengan memperlihatkan dua jarinya. Namun kalau kita tafsirkan dua jari itu Satu hari disisi Allah adalah seribu tahun bagi manusia, berarti 2000 tahun lagi setelah Muhammad memperlihatkan dua jarinya. Tapi pastinya hanya Allah semata yang mengetahuinya, yang jelas pada Hari Kiamat itu bila datang pintu taubat (minta ampun pada Allah) sudah tertutup, maka kita segeralah bertaubat, melaksanakan rukun Islam secara konsisten dan khusu, banyak berzikir dan istighfar (minta ampun pada Allah) .

Al Qur-an Surah Al-Hajj ayat 65:
الم تر ان الله سخر لكم ما فى الارض والفلك تجرى فى البحر بامره ويمسك السمآء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرءوف رحيم) 22: 65 (

(22:65) Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah telah menundukkan untuk kalian semua yang ada di bumi, dan kapal yang belayar di laut dengan perintah-Nya, 113 dan Dialah yang menahan (benda-benda) langit agar tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah Maha penyayang, dan maha Pengasih kepada manusia.

Tanda-tanda akan datangnya hari Kiamat
Oleh
Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf al-Wabil


URUTAN TANDA-TANDA BESAR KIAMAT
Kami belum pernah mendapatkan dalil yang secara jelas menerangkan urutan tanda-tanda besar Kiamat berdasarkan kejadiannya. Semuanya hanyalah diungkapkan dalam pelbagai hadis tanpa urutan, kerana urutan penyebutan di dalamnya sama sekali tidak mengandung arti urutan di dalam kejadian. Ungkapan di dalamnya menggunakan huruf sambung wawu, sementara huruf tersebut tidak mengandung makna urutan.

Ada beberapa nash yang urutannya menyalahi urutan yang disebutkan pada nash lain.

Agar perkara ini menjadi lebih jelas, maka kami akan menyebutkan sebahagian contoh dengan mendedahkan beberapa hadis yang menyebutkan tanda-tanda besar Kiamat secara keseluruhan atau sebahagiannya.

1. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifari Radhiyallahu anhu, dia berkata, "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam datang kepada kami. Sedangkan kami tengah berbincang-bincang, lalu beliau bertanya:

ما تذاكرون?

'Apa yang kalian bicarakan?'

Mereka menjawab, 'Kami sedang membicarakan Kiamat.' Beliau berkata:

إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات.

'Sesungguhnya ia (kiamat) tidak akan terjadi sehingga kalian melihat sepuluh tanda sebelumnya.'

Kemudian beliau menyebutkan asap, Dajjal, binatang, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi 'Isa bin Maryam, Ya'-juj dan Ma'-juj, dan tiga khasf (penenggelaman ke dalam bumi); khasf di timur, khasf di barat, dan khasf di Jazirah Arab, dan yang terakhirnya adalah api keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. "[1]

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadits ini dari Hudzaifah bin Asid dengan lafaz lain, iaitu:

إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق, وخسف بالمغرب, وخسف بجزيرة العرب, والدخان, والدجال, ودابة الأرض, ويأجوج ومأجوج, وطلوع الشمس من مغربها, ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس.

"Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga ada sepuluh tanda (sebelumnya): khasf di timur, khasf di barat, khasf di Jazirah Arab, asap, Dajjal, binatang bumi, Ya'-juj dan Ma'-juj, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari jurang 'Adn yang menggiring manusia. "

Dalam riwayat lain:

والعاشرة: نزول عيسى بن مريم.

"Dan yang kesepuluh: turunnya 'Isa bin Maryam." [2]

Ini adalah satu hadith dari seorang Sahabat yang diriwayatkan dengan dua lafazh (redaksi) yang berbeza mengenai urutan tanda-tanda besar Kiamat.

2. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها, أو الدخان, أو الدجال, أو الدابة, أو خاصة أحدكم, أو أمر العامة.

"Bersegeralah kalian dalam beramal (sebelum datang) enam perkara: terbitnya matahari dari barat, asap, Dajjal, binatang, sesuatu yang khusus untuk kalian (kematian), atau masalah yang umum (hari Kiamat)." [3]

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dengan lafazh lain:

بادروا بالأعمال ستا: الدجال, والدخان, ودابة الأرض, وطلوع الشمس من مغربها, وأمر العامة, وخويصة أحدكم.

"Bersegeralah kalian dalam beramal (sebelum datang) enam perkara: Dajjal, asap, binatang bumi, terbitnya matahari dari barat, masalah yang umum (hari kiamat), dan sesuatu yang khusus untuk kalian (kematian)." [4]

Ini pun satu hadis dari seorang Sahabat yang diriwayatkan dengan dua redaksi yang berbeza dalam urutan sebahagian tanda-tanda besar Kiamat juga dalam penggunaan huruf athaf, di mana riwayat yang pertama menggunakan (أو) manakala yang lain menggunakan (و), dan keduanya sama sekali tidak menunjukkan urutan.

Yang mungkin kita ketahui adalah urutan sebahagian tanda dari segi kemunculan sebahagiannya selepas yang lain, sebagaimana terdapat dalam beberapa riwayat, seperti yang dijelaskan dalam hadits an-Nawwas bin Sam'an Radhiyallahu anhu, sebagaimana akan diterangkan nanti insya Allah Ta'ala. Disebutkan di dalamnya sebahagian tanda secara berurutan berdasarkan kejadiannya. Di dalamnya disebutkan keluarnya Dajjal kepada manusia terlebih dahulu, lalu turunnya Nabi 'Isa Alaihissallam untuk membunuhnya, setelah itu keluarnya Ya'-juj dan Ma'-juj pada masa Nabi' Isa Alaihissallam, dan menyebutkan do'a beliau agar mereka dihancurkan.

Demikian pula terdapat di sebahagian riwayat bahawa tanda yang pertama adalah ini, sementara yang terakhir adalah ini. Walaupun demikian, sesungguh-nya ada perbezaan pendapat di antara para ulama tentang tanda yang pertama kali muncul, dan perdebatan ini sudah ada sejak zaman para Sahabat Radhiyallahu anhum. Imam Ahmad dan Muslim رحمهما الله meriwayatkan dari Abu Zur'ah [5], beliau berkata, "Ada tiga orang dari kalangan kaum muslimin yang duduk bersama Marwan bin Hakam di Madinah, mereka mendengarnya meriwayatkan hadits tentang tanda-tanda (Kiamat) bahawa yang pertama menjadi tandanya adalah keluarnya Dajjal. Kemudian 'Abdullah bin' Amr [6] rahimahullah berkata, "Marwan tidak mengatakan sesuatu (yang boleh dipegang), aku telah hafal dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sebuah hadis yang tidak pernah aku lupakan selepas, aku mendengar Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:

إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها, وخروج الدابة على الناس ضحى, وأيهما ما كانت قبل صاحبتها; فالأخرى على إثرها قريبا.

"Sesungguhnya tanda (kiamat) yang pertama kali keluar adalah terbit-nya matahari dari arah barat, lalu keluarnya binatang (dari dalam bumi) kepada manusia pada waktu dhuha. Dan mana saja di antara keduanya yang terlebih dahulu keluar, maka yang lain berlaku selepas dalam masa yang dekat. "

Ini adalah redaksi dalam riwayat Muslim.

Sementara Imam Ahmad rahimahullah memberikan tambahan dalam riwayatnya, "'Abdullah berkata -saat itu beliau membaca beberapa kitab' Aku meyakini bahawa yang pertama kali keluar adalah terbitnya matahari dari barat. '" [7]

Benar, al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah menggabungkan antara (riwayat yang menjelaskan) bahawa keluarnya Dajjal adalah yang pertama kali dan (riwayat yang menjelaskan) bahawa terbitnya matahari dari barat adalah yang pertama kali, beliau berkata, "Pendapat yang paling kuat dari keseluruhan riwayat bahawa keluarnya Dajjal adalah tanda besar pertama yang mengisyaratkan perubahan keadaan secara umum di muka bumi, hal itu berakhir dengan wafatnya Nabi 'Isa Alaihissallam. Sedangkan terbitnya matahari dari arah barat adalah tanda besar pertama yang mengisyaratkan perubahan alam atas (susunan tata surya), hal itu berakhir dengan datangnya Kiamat, dan saya kira keluarnya binatang besar (dari perut bumi) terjadi pada hari itu di mana matahari terbit dari barat. "

Kemudian beliau berkata, "Hikmah dalam hal itu bahawa ketika matahari terbit dari barat, pintu taubat ditutup, lalu binatang besar keluar. Binatang besar ini akan membezakan antara seorang mukmin dan kafir, sebagai penyempurna dari tujuan penutupan pintu taubat, dan tanda pertama yang mengisyaratkan tegaknya kiamat adalah api yang mengumpulkan manusia. "[8]

Adapun al-Hafizh Ibnu Katsir berpendapat bahawa keluarnya binatang besar yang aneh merupakan tanda Kiamat besar pertama yang terjadi di muka bumi (alam bawah), kerana binatang yang berbicara dengan manusia dan membezakan antara seorang mukmin dan kafir adalah hal yang menyelisihi kebiasaan.

Sementara terbitnya matahari dari barat, maka hal itu merupakan perkara yang sangat jelas dan merupakan tanda Kiamat pertama yang terjadi di langit.

Adapun munculnya Dajjal, turunnya Nabi 'Isa Alaihissallam dari langit, dan keluarnya Ya'-juj dan Ma'-juj, walaupun mereka keluar sebelum terbit matahari dari barat sebelum munculnya binatang kerana mereka semua adalah manusia, menyaksikan mereka juga yang semisal dengan mereka, bukan hal aneh. Berbeza dengan keluarnya binatang dan terbitnya matahari dari barat, maka se-muanya adalah hal aneh. [9]

Nampaknya, pendapat yang boleh dijadikan sandaran adalah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Hajar, kerana keluarnya Dajjal dari keadaannya sebagai seorang manusia sama sekali bukan tanda Kiamat, yang menjadikannya sebagai tanda Kiamat adalah keadaannya sebagai manusia dengan kemampuan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun turun , dan memerintahkan bumi agar menumbuhkan tumbuhan, maka bumi pun me-numbuhkan tumbuhan. Dia mempunyai banyak kemampuan yang luar biasa, sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan tentang Dajjal.

Maka Dajjal pada hakikatnya adalah tanda kiamat besar pertama yang terjadi di bumi yang ada di luar kebiasaan.

Ath-Thaibi rahimahullah [10] berkata, "Kejadian-kejadian luar biasa tersebut merupakan tanda-tanda Kiamat, sebagai tanda akan dekatnya Kiamat, atau tanda akan berlakunya Kiamat. Yang pertama adalah Dajjal, turunnya Nabi 'Isa, Ya'-juj Ma'-juj, dan penenggelaman ke dalam bumi. Bahagian kedua adalah asap, terbit-nya matahari dari barat, keluarnya binatang, dan api yang mengumpulkan manusia. "[11]

Ini adalah urutan antara satu kumpulan tanda-tanda Kiamat dengan kumpulan yang lain tanpa berusaha menyusun setiap tanda yang ada di bawah dua kumpulan tersebut, walaupun nampak bagi kami bahawa ath-Thaibi berpendapat adanya urutan Kiamat sesuai dengan yang beliau sebutkan pada setiap kumpulan, karena pembagian ini -yang beliau pegang- adalah pembagian yang baik lagi teliti. Kerana, jika bahagian pertama yang menunjukkan dekatnya Kiamat telah keluar, maka hal itu boleh menyedarkan setiap manusia agar mereka bertaubat dan kembali kepada Rabb mereka, yang sebelumnya belum ada perbezaan antara seorang mukmin dan kafir. Tanda-tanda yang beliau sebutkan pada bahagian pertama telah kami nyatakan bahawa semua urutannya sesuai dengan kejadiannya, ditambah lagi dengan adanya penenggelaman ke dalam bumi, maka hal itu sesuai baginya.

Adapun jika bahagian kedua telah muncul -yang menunjukkan datangnya Kiamat-, maka sesungguhnya manusia sudah dibezakan antara mukmin dan kafir, seperti yang akan dijelaskan nanti bahawa apabila munculnya asap yang menimpa setiap mukmin, maka mereka seperti dalam keadaan selsema, adapun orang kafir mengembung kerana menghirup asap tersebut. Kemudian matahari terbit dari barat, maka tutuplah pintu taubat, sehingga keimanan seseorang yang sebelumnya kafir sama sekali tidak bermanfaat, demikian pula seseorang yang bertaubat. Selepas itu muncullah binatang besar yang akan membeza-bezakan manusia, sehingga seorang kafir boleh dibezakan dari seorang mukmin, kerana binatang tersebut memberikan tanda bagi orang mukmin juga memberikan tanda (lain) bagi orang kafir sebagaimana akan dijelaskan. Dan akhir dari itu semua adalah munculnya api yang menggiring manusia.

Kami sengaja menyebutkan tanda-tanda besar Kiamat sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh ath-Thaibi; kerana pendapat itu menurut hemat kami- lebih dekat kepada kebenaran, wallaahu a'lam.

Dan sebelum menyebutkan tanda-tanda besar yang sepuluh ini, kami akan berbicara terlebih dahulu mengenai al-Mahdi, kerana dia muncul sebelum tanda-tanda tersebut. Dialah yang bergabung dengan kaum mukminin untuk membunuh Dajjal, kemudian turunlah Nabi 'Isa Alaihissallam, dan solat di belakang-nya sebagaimana akan diterangkan, insya Allah.

BERANGKAINYA KEMUNCULAN TANDA-TANDA BESAR KIAMAT
Jika tanda besar Kiamat yang pertama telah muncul, maka tanda-tanda yang lain akan keluar secara berturut-turut bagaikan mutiara di dalam sebuah rangkaian, salah satunya mengikuti yang lain.

Ath-Thabrani rahimahullah meriwayatkan dalam kitab al-Ausath dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

خروج الآيات بعضها على إثر بعض, يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام.

"Munculnya tanda-tanda (kiamat) sebahagiannya mengikuti sebahagian yang lain, saling mengikuti bagaikan mutiara pada sebuah rangkaian." [12]

Dan al-Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Abdullah bin' Amr Radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الآيات خرزات منظومات في سلك, فإن يقطع السلك; يتبع بعضها بعضا.

'Tanda-tanda (kiamat) bagaikan mutiara yang terangkai di dalam seutas benang, jika benang itu diputus, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain.' "[13]

Hemat kami -wallaahu a'lam- yang dimaksud dengan tanda-tanda di sini adalah tanda-tanda besar Kiamat, kerana zahirnya dari hadis-hadis ini menunjukkan saling berdekatannya kemunculan tanda-tanda tersebut dengan jarak yang sangat dekat.

Hal ini dikuatkan oleh keterangan yang telah berlalu tentang urutan tanda-tanda besar Kiamat, di mana sebahagian hadis menyebutkan bahawa se-bahagian tanda-tanda itu muncul pada zaman yang saling berdekatan. Tanda besar Kiamat yang pertama selepas kemunculan al-Mahdi adalah keluarnya Dajjal, kemudian turunnya 'Isa Alaihissallam untuk membunuhnya, selanjutnya datangnya Ya'-juj Ma'-juj, dan do'a Nabi' Isa Alaihissallam untuk kebinasaan mereka, akhirnya Allah membinasakan mereka, selanjutnya Nabi 'Isa Alaihissallam berkata:

ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك; فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهارا.

"Maka di antara yang diwahyukan oleh Rabb-ku kepadaku, bahawa hal itu (kiamat) terjadi jika demikian. Maka sesungguhnya kiamat itu bagaikan wanita hamil yang telah sempurna (kehamilannya) sementara keluarganya tidak mengetahui kapan mereka dikejutkan oleh kelahirannya, malam harikah atau siang hari? "[14]

Ini adalah dalil sangat dekatnya Kiamat, kerana antara wafatnya Nabi 'Isa Alaihissallam dan terjadinya Kiamat terdapat beberapa tanda-tanda besar Kiamat, seperti terbitnya matahari dari barat, munculnya binatang besar, asap, dan keluarnya api yang mengumpulkan manusia. Tanda-tanda Kiamat ini terjadi dalam masa yang sangat singkat sebelum tegaknya Kiamat. Perumpamaannya seperti ikatan yang terputus dari rangkaiannya, wallaahu a'lam.

Dan kami telah mendapatkan sesuatu yang menguatkan pendapat yang telah kami sebutkan. Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah telah berkata, "Telah tetap bahawa tanda-tanda besar Kiamat bagaikan benang, jika ia putus, maka mutiara yang ada di dalamnya akan berjatuhan. Hadis ini dijelaskan di dalam riwayat Ahmad. "[15]

[Disalin dari kitab Asyraathus Saa'ah, Penulis Yusuf bin Abdillah bin Yusuf al-Wabil, Daar Ibnil Jauzi, Cetakan Kelima 1415H-1995M, Edisi Indonesia Hari Kiamat Sudah Dekat, penterjemah Beni Sarbeni, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir]

No comments:

Post a Comment