!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Thursday, August 6, 2015

Ingin masuk syurga, perlu kunci?

Perjalanan yang belum selesai (334)

 (Bahagian ke tiga ratus tiga puluh empat), Depok, Jawa Barat, Indonesia, 05 Ogos 2015, 18.23 WIB).

Ingin masuk syurga, perlu kunci?

Setiap manusia pasti ingin masuk syurga, tempat yang disediakan Allah bagi mereka yang beriman.
Untuk membuka pintu syurga tentu saja kita memerlukan kunci, dan kunci untuk masuk syurga adalah pengakuan Keesaan Allah, Laillahaillaulah (Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah), dan melengkapinya dengan pengakuan Muhammadarasulaulah (Nabi Muhammad adalah Utusan Allah). Pengakuan Tauhid ini adalah yang terpenting daripada lima rukun Islam.
Setiap kunci memerlukan gerigi, agar kita mudah memasuki pintu syurga, gerigi pentu syurga itu adalah kita secara ikhlas dan konsisten serta bertawakal melaksanakan lima rukun Islam, pertama mengucapkan Laillahaillaulah Muhammadarasulaulah (Tiada Tuhan yang berhak di sembah, kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah) .
Kedua, melaksanakan solat wajib, kedua berpuasa pada bulan Ramadhan, ketiga membayar zakat, keempat pergi Haji ke Mekah, Arab Saudi, bila mampu.
Selain itu kita banyak beramal dan beribadah sesuai perintah Allah di Al Qur-an dan hadis (sunnah / al-hikmah) seperti yang diamalkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, bukan ibadah dengan cara selain mereka.
Kalau kita beribadah dengan cara selain yang dicontohkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya kita akan tersesat dan boleh terjerumus mngikuti ajaran sesat firqah lain seperti aliran Syiah, khawarij, murjiah, sufiyah dan firqah lain yang sesat.
Khas aliran shiah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak Ketua Umumnya dijawat Prof.Dr. Hamka mengeluarkan fatwa, bahawa aliran shiah adalah aliran sesat, ada sepuluh alasan mengapa MUI mengkategorikan Shiah sesat, diantaranya mereka mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad, suatu ajaran yang sangat bertentangan dengan Al Quran dan Hadis.
Jad tidak ditemui pada kumpulan-kumpulan serpihan umat Islam yang sesuai dengan para sahabat kecuali Ahlul Sunnah wal Jamaah dari kalangan pengikut As-Salaf Ash-Shalih Ahlul Hadits.

Adapun Mu'tazilah bagaimana bisa sesuai dengan para sahabat sedangkan tokoh-tokoh besar mereka mencela tokoh besar sahabat dan merendahkan keadilan mereka serta menuduh mereka sesat seperti Al-Washil bin Atho 'yang menyatakan: Seandainya Ali, Thalhah dan Az-Zubair memberi keterangan maka saya tidak menghukum kerana persaksian mereka. [Lihat Al-Farqu Bainal Firaq hal.119-120]

Adapun Khawarij telah keluar dari agama dan menyempal dari jama'ah kaum muslimin karena diantara pokok-pokok dasar ajaran mereka adalah mengkafirkan Ali dan anaknya, Ibnul Abbas, Utsman, Thalhah, Aisyah dan Mu'awiyah dan tidaklah berada diatas sifat-sifat para sahabat orang yang menghina dan mengkafirkan mereka.

Adapun Shufiyah, mereka meremehkan warisan para Nabi dan merendahkan para penyampai Al-Kitab dan As-Sunnah serta mensifatkan mereka sebagai para mayit. Seorang tokoh besar mereka berkata: Kalian mengambil ilmu kalian, dari mayit sedangkan kami mengambil ilmu kami dari yang maha hidup yang tidak mati (Allah) langsung. Oleh kerana itu mereka mengatakan -dengan mulut-mulut mereka untuk menolak sanad hadits-: Telah mengkhabarkan kepada saya hati saya dari Rabb.

Adapun Syiah, mereka telah meyakini bahawa para sahabat telah murtad setelah kematian Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali beberapa orang saja, lihatlah Al-Kisyiy -salah seorang imam mereka- meriwayatkan satu riwayat dalam kitab rijalnya hal. 12,13 dari Abu Ja'far, bahawa dia telah menyatakan: Semua orang murtad setelah kematian Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali tiga, saya berkata: Siapakah ketiga orang tersebut? Beliau jawab: Al-Miqdaad bin Al-Aswaad, Abu Dzar Al-Ghifary dan Salman Al-Farisiy.

Dan meriwayatkan dalam hal.13 dari Abu Ja'far, dia berkata: Kaum Muhajirin dan Anshor telah keluar (dari agama) kecuali tiga. [Lihat Al-Kaafiy karya Al-Kulaniy, ms.115]

Lihat juga Khumaini (yang menggulingkan / rampasan kuasa Raja Reza Pahlavi) -tokoh besar mereka di zaman ini- mencela dan melaknat Abu Bakar dan Umar dalam kitabnya Kasyful Asroor hal, 131, dia menyatakan: Sesungguhnya Syaikhani (Abu Bakar dan Umar) ... dan dari sini kita dapati diri kita terpaksa menyampaikan bukti-bukti penyimpangan mereka berdua yang sangat jelas terhadap Al-Qur'an dalam rangka membuktikan bahawa kedua telah menyelisihinya.

Dan berkata lagi hal 137: ... dan Nabi menutup matanya (wafat) sedangkan kedua telinga beliau ada ucapan-ucapan Ibnul Khaththab yang tegak diatas kedustaan ​​dan bersumber dari amalan kekufuran, kezindikan dan penyelisihan terhadap ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur ' an yang mulia.

Adapun Murji'ah, mereka berkeyakinan bahawa iman orang-orang munafiq yang berada dalam kenifakan sama seperti imannya Assabiqunal Awalun (orang-orang pertama yang masuk Islam) dari kalangan Muhajirin dan Ansar.

Bagaimana mereka semua ini bersesuaian dengan para sahabat sedangkan mereka:

Mengkafirkan orang-orang pilihan dari kalangan mereka
Tidak menerima sedikitpun yang mereka riwayatkan dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam aqidah dan hukum syari'at.
Mengikuti peradaban Rumawi dan falsafah Yunani

Kesimpulannya
Kumpulan-kumpulan ini semua ingin menolak para saksi kita terhadap Al-Kitab dan As-Sunnah dan mencela mereka sedangkan mereka lebih pantas dicela dan mereka ini adalah kaum zindiq.

Dengan demikian jelaslah bahawa pemahaman salaf adalah manhaj Al-Firqatun Najiyah dan Ath-Thaifah Al-Manshurah dalam konsep pemahaman, penerimaan dan Istidlal (pengambilan hukum).

Sedangkan orang-orang yang mencontohi para sahabat adalah orang-orang yang beramal dengan riwayat-riwayat (hadis) yang sahih dan sahih dalah hukum syariat, dengan jalan dan pemahaman sahabat, dan ini merupakan jalan hidupnya Ahlul Hadits, bukan jalannya ahlul bid'ah dan hawa. Sehingga benar dan kuatlah apa yang telah kami paparkan ketika kami jelaskan wujud keberhasilan mereka dalam berhukum kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan keberhasilan orang yang mengambil sunnah Shallallahu' alaihi wa sallam dan sunnahnya para Khulafaur Rasyidin setelah beliau.

Kehebatan Tauhid, memadam semua dosa

Oleh
Ustadz Ahmas Faiz Asifuddin


Apa rahsia kehebatan tauhid, sehingga mampu menghapuskan segala dosa, sebesar apapun? Seorang Umar bin al-Khattab Radhiyallahu anhu sebagai contoh, tokoh yang sebelum masuk Islam terkenal paling menentang ajaran Islam dan terkenal dengan kekafirannya serta pernah menanam anak perempuannya hidup-hidup. Namun dengan masuk Islam, mentauhidkan peribadatan hanya kepada Allâh Subhanahu wa Ta'ala saja, maka terhapuslah segala dosa dan kesalahannya yang menggunung. Bahkan menjadi tokoh paling mulia di sisi Allâh sesudah Abu Bakar Radhiyallahu anhu.

Apalagi jika kesalahan seseorang lebih kecil, tentu akan lebih mudah terhapus dengan tauhid. Bahkan jika kesalahan serta kekufurannya lebih besar dari Umar Radhiyallahu anhu sekalipun, tetap semua itu akan hapus dan sirna dengan tauhid.

Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, bahawa Allâh Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"... ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لايشرك بي شيئا, لقيته بمثلها مغفرة" رواه مسلم

Allâh Azza wa Jalla berfirman, "... Dan barangsiapa menjumpai-Ku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Aku, maka Aku akan menjumpainya dengan ampunan yang sepenuh bumi pula". [HR. Muslim] [1].

Dalam Sunan Tirmidzi, dari Anas Radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Allâh Tabaraka wa Ta'ala berfirman:

ياابن آدم! إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا, ثم لقيتني لاتشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة

Wahai anak Adam! Sesungguhnya jika engkau datang menghadap kepada-Ku dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepada-Ku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Ku, maka Aku akan datang kepadanya dengan membawa ampunah sepenuh bumi pula [2].

Syaikh Abdur Rahman bin Hasan Aal asy-Syaikh (wafat th. 1285 H) menyebutkan bahawa al-Hâfizh Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah mengatakan, "Barangsiapa yang datang dengan membawa tauhid (kepada Allâh), walaupun mempunyai kesalahan sepenuh bumi, niscaya Allâh akan menemuinya dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula "[3]

Maksudnya, hadits di atas menegaskan bahawa sesiapa yang bertauhid dengan sempurna, maka bisa mendapat keampunan dari dosa-dosanya walaupun dosa-dosa itu memenuhi bumi. Bukan hanya itu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam juga menegaskan bahawa orang yang sempurna tauhidnya, tidak akan diazab oleh Allâh di akhirat.

Dalam hadits Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu anhu tentang hak-hak dan kewajipan hamba kepada Allâh Subhanahu wa Ta'ala, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولايشركوا به شيئا, وحق العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يارسول الله, أفلا أبشر الناس? قال: لاتبشرهم فيتكلوا. أخرجاه

Hak Allâh yang menjadi kewajiban para hamba ialah agar mereka beribadah kepada Allâh saja dan tidak mempersekutukan sesuatu pun (syirik) dengan Allâh. Sedangkan hak hamba yang akan diperoleh dari Allâh ialah bahwa Allâh tidak akan mengadzab siapapun yang tidak mempersekutukan (syirik) sesuatu dengan Allâh. "Aku (mu'adz) berkata, 'Wahai Rasûlullâh, tidakkah kabar gembira ini aku sampaikan kepada orang banyak?' Beliau menjawab, "Jangan engkau kabarkan kepada mereka, sebab mereka akan bergantung (dengan mengatakan: yang penting tidak syirik-pen) [HR. Bukhari dan Muslim] [4]

Hadis ini menunjukkan, orang yang sama sekali tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Allâh Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak akan di azab.

Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pula:

من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له, وأن محمدا عبده ورسوله, وأن عيسى عبد الله وابن أمته, وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, وأن الجنة حق وأن النار حق, أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء (وفى رواية: أدخله الجنة على ما كان من العمل). أخرجاه

Siapa yang berkata: Aku bersaksi bahawa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allâh saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, juga memberi keterangan bahawa Isa adalah hamba Allâh dan anak hamba (perempuan) Allâh, ia adalah manusia yang dicipta dengan kalimat-Nya, lalu dimasukkan ke dalam diri Maryam, dan ia adalah ruh yang dicipta oleh Allâh. Juga memberi keterangan bahawa syurga adalah benar adanya, dan nerakapun benar adanya, maka Allâh pasti akan memasukkannya ke dalam syurga, melalui pintu mana saja yang dia kehendaki dari pintu-pintunya yang delapan. (Dalam riwayat lain: maka Allâh pasti akan memasukkannya ke dalam syurga, sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukannya). [HR. Bukhari dan Muslim] [5]

Masih banyak nash lain yang menceritakan kehebatan tauhid. Apa Rahsianya?
Di sini perlu dikaji beberapa hal di antaranya:

PENGERTIAN TAUHID
Tauhid ialah meng-Esakan Allâh Azza wa Jalla dengan hanya memberikan peribadatan kepada-Nya saja. [6] Artinya, agar orang beribadah (menyembah) hanya kepada Allâh Azza wa Jalla saja serta tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya (tidak syirik kepada-Nya) . Dia beribadah hanya kepada Allâh Azza wa Jalla dengan mencurahkan kecintaan, pengagungan, harapan dan rasa cemas. [7]

Syaikh Muhammad bin Shâlih al-Utsaimîn rahimahullah menerangkan bahwa kata tauhid merupakan mashdar dari wahhada, yuwahhidu, artinya menjadikan sesuatu menjadi satu-satunya. Dan ini tidak akan terjadi kecuali dengan menggabungkan antara nafi (peniadaan) dan itsbat (penetapan). Meniadakan (peribadatan) dari selain yang di Esakan, serta menetapkan (peribadatan) hanya pada yang di Esakan. [8]

Sementara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Tauhid yang di bawa Rasul Allâh sebagai ajarannya tidak lain berisi penetapan bahwa sifat Uluhiyah (berhak disembah) hanyalah milik Allâh Azza wa Jalla saja. Iaitu, ikrar bahawa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allâh Azza wa jalla, tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Dia, tidak diserahkan sikap tawakal kecuali hanya kepada-Nya, tidak ada kecintaan kecuali karena-Nya, tidak dilakukan permusuhan kecuali karena-Nya dan tidak dilakukan amal perbuatan kecuali dalam rangka ridha-Nya. Dan itu semua merangkumi penetapan nama-nama serta sifat-sifat-Nya sesuai dengan apa yang telah Dia tetapkannya sendiri bagi diriNya ". [9]

Selanjutnya beliau rahimahullah mengatakan, "Bukanlah tauhid yang dimaksud sekadar Tauhid Rububiyah. Yaitu meyakini bahawa Allâh adalah pencipta alam semesta satu-satunya". [10]

Itulah hakikat tauhid yang menjadi intisari dakwah serta ajaran setiap Rasul Allâh, iaitu yang mengandungi dua perkara pokok: Pertama, penolakan terhadap setiap sesembahan selain Allâh, dan kedua, penetapan bahwa sesembahan yang benar hanyalah Allâh Azza wa Jalla saja.

Allâh Azza wa Jalla berfirman:

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

Sesungguhnya Kami telah mengutus seorang Rasul pada setiap umat untuk menyeru kepada umat masing-masing, "Beribadahlah kalian kepada Allâh saja, dan jauhilah thaghut. [An-Nahl / 16: 36]

Dan banyak firman Allâh yang senada dengan ayat ini.

TUJUAN DICIPTAKANNYA MANUSIA
Adalah sangat naif dan dangkal jika orang berprasangka bahawa hidup di dunia ini hanyalah untuk tujuan dunia, untuk membina dunia dengan segala gebyar serta teknologinya, dan untuk melakukan kebaikan-kebaikan duniawi hanya demi kebaikan serta kesejahteraan dunia.

Orang hidup pasti akan mati dan meninggalkan dunia fana ini menuju kehidupan lain. Dan pasti akan ada pertanggungjawaban dalam kehidupan lain itu. Oleh itu Allâh Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, bahawa hidup di dunia ini mempunyai tujuan agung yang bukan sekadar hidup, kemudian mati, lalu selesai. Tujuan agung itu adalah peribadatan kepada Allâh Azza wa Jalla. Firman-Nya:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaKu. [Adz-Dzariyat / 51: 56]

Ibadah yang dimaksud adalah ibadah murni yang tidak terkotori dengan peribadatan kepada selain Allâh Azza wa Jalla. Jika seseorang dalam peribadatannya melakukan perbuatan syirik, mempersekutukan makhluk dengan Allâh, maka pasti Allâh Subhanahu wa Ta'ala akan murka dan tidak akan redha. [11]

Di antara dalilnya ialah, firman Allâh Subhanahu wa Ta'ala:

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما

Sesungguhnya Allâh tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersukutukan) kepadaNya, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa yang mempersekutukan Allâh, maka sungguh, dia telah mengadakan dosa yang sangat besar. [An-Nisa '/ 4: 48]

Juga firman-Nya:

إن الشرك لظلم عظيم

Sesungguhnya (dosa) syirik (mempersekutukan Allâh), benar-benar merupakan kezaliman yang sangat besar. [Luqmân / 31: 13]

Demikian pula firman-Nya:

وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا

Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allâh, maka janganlah kamu memohon di dalamnya kepada siapapun, di samping kepada Allâh. [Al-Jin / 72: 18]

Jadi, bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla tidak murka jika Dia Yang Maha Perkasa dan Sempurna disejajarkan dengan makhluk-Nya yang serba lemah dan kurang. Kerana itulah, larangan terbesar dalam Islam adalah syirik. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا

Dan beribadahlah kepada Allâh dan janganlah mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun [An-Nisa / 4: 36]

Demikian juga maksud diturunkannya kitab-kitab Allâh Azza wa Jalla serta diutusnya para rasul ialah agar para manusia beribadah hanya kepada Allâh Azza wa Jalla saja. [12] Dalilnya sangat banyak, di antaranya firman Allâh Subhanahu wa Ta'ala:

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون

Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya, "Bahawasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku". [Al-Anbiya '/ 21: 25]

Nah, agar orang tidak kecewa kelak dalam kehidupan di alam lain, ia harus tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh Penciptanya. Dan Penciptanya ini telah menunjuk utusan kepercayaan-Nya untuk menyampaikan risalah-Nya. Ia adalah Rasûlullâh, utusan-Nya.

BAGAIMANA CARA BERTAUHID?
Adalah jelas bahawa Islam dibangun berdasarkan asas tauhid. [13] Allâh Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون

Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwasanya sesembahan kamu adalah sesembahan yang Esa, maka adakah kamu telah Islam (berserah diri) kepada-Nya"? [Al-Anbiyâ '/ 21: 108]

Maka agar keislaman seseorang itu benar dan diterima di sisi Allâh Azza wa Jalla, ia harus bertauhid dengan benar, yaitu hanya memberikan peribadatan kepada Allâh Azza wa Jalla dengan ikhlas dan tidak memberikan sedikitpun dari macam-macam ibadah kepada selain Allâh Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berdoa dan tidak memohon kepada selain Allâh Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang hanya menjadi kekuasaan Allâh untuk memberinya; tidak kepada malaikat, tidak kepada Nabi, tidak kepada wali, tidak kepada 'orang pintar', tidak kepada pohon, batu, matahari, bulan, kuburan dan lain sebagainya. [14]

Jadi dalam bertauhid, orang harus menolak dan menyingkiri segala yang disembah selain Allâh Azza wa Jalla, dan hanya mengakui, menetapkan serta menjalankan bahwa peribadatan hanya merupakan hak Allâh saja, Pencipta alam semesta.

Bertauhid bukan sekadar mengikrarkan bahawa Allâh adalah satu-satunya Pencipta, Pemberi rizki, Pengatur serta Pemilik alam semesta. Sebab tauhid semacam ini telah diikrarkan pula oleh kaum musyrikin Arab pada zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. [15] Tetapi bertauhid harus direalisasikan dengan memberikan peribadatan hanya kepada Allâh Azza wa Jalla, permohonan, doa dan kegiatan-kegiatan lain yang semakna, hanya kepada Allâh saja.

Dengan demikian, agar tauhid berfungsi menghapus segala dosa dan menghalangi masuk neraka, maka seseorang harus memurnikan tauhidnya kepada Allâh Azza wa Jalla serta berupaya menyempurnakannya. Ia harus memenuhi syarat-syarat tauhid, baik dengan hati, lidah maupun anggauta badannya. Atau -minimal- dengan hati dan lidahnya pada saat meninggal dunia. [16]

Intinya, menyerahkan peribadatan, kehidupan dan kematian hanya kepada Allâh, meninggalkan segala bentuk kemusyrikan serta segala pintu yang dapat menjerumuskan ke dalam kemusyrikan, sebagaimana telah diterangkan dalam ayat-ayat atau hadis-hadis di atas.

Demikian secara sangat ringkas gambaran tentang kehebatan tauhid yang mempunyai daya hapus luar biasa terhadap dosa-dosa. Kerana itu mengapa orang tidak tertarik memanfaatkan peluang ini? yaitu dengan bertaubat, kembali bertauhid serta memurnikan tauhidnya kepada Allâh Subhanahu wa Ta'ala? Dan mengapa tidak takut kepada Allâh Subhanahu wa Ta'ala?

Perlu disedari oleh setiap insan, bahawa kelak masing-masing akan datang sendiri dan mengambil tanggungjawab dirinya sendiri dihadapan Allâh yang Maha adil keputusan hukumNya.

وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allâh sendiri-sendiri pada hari Kiamat. [Maryam / 19: 95]

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 07 / Tahun XV / 1432H / 2011. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo - Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196]

No comments:

Post a Comment